Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Policyjne kalendarium - czerwiec

Data publikacji 01.06.2020

90 LAT TEMU

Czerwiec 1930

U zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich w Warszawie ustawiono nowy policyjny posterunek w postaci kilkumetrowej wielkości zadaszonego okrąglaka, przeszklonego w górnej jego części, umożliwiając w ten sposób dyżurującemu w nim policjantowi obserwowanie ruchu pojazdów i regulowanie sygnalizacją świetlną. W dolnej części tego obiektu, który wzbudza nielichą sensację wśród warszawiaków, ulokowano kiosk z gazetami i papierosami - zdj. 1.

Rozkazem nr 501 pkt III komendant główny PP zabronił służbom kadrowym wydawania świadectw moralności, stwierdzających również kwalifikacje petenta z tytułu pełnienia przez niego służby państwowej lub samorządowej i wydawania dodatnich opinii funkcjonariuszom, wydalonym w swoim czasie  za nadużycia służbowe, gdyż (…) powołaną do tego jest jedynie  władza przełożona danego funkcjonariusza, która może w razie potrzeby zwrócić się do policji o dostarczenie [potrzebnych] danych.

W Warszawie zorganizowano wystawę psów rasowych, w której Komenda Główna PP zaprezentowała swoich 14. czempionów oraz ich umiejętności nabyte dzięki fachowej tresurze (m.in. pościg za przestępcą, uciekającym po drabinie). Jak poinformował tygodnik „Na Posterunku”, nasze wilczury wzbudziły powszechny aplauz, a Polski Związek Hodowców Psów Rasowych uhonorował ich medalami: złoty otrzymała „Fala”, srebrny – „Eryk”, „Foryś” i „Feniks”, brązowy – „Elina”, „Enis” i „Ema”. Niestety, nie podano bliższych danych ani o ich rodowodzie, ani przewodnikach - zdj. 2.

  4 VI – Na stanowisko ministra spraw wewnętrznych w drugim rządzie Józefa Piłsudskiego powołany został gen. dyw. Felicjan Sławoj Składkowski (lat 45) – lekarz, legionista, były dowódca Okręgu Wojskowego w Zagłębiu Dąbrowskim, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, były komisarz rządu na miasto stołeczne Warszawę - zdj. 3.

 20-21 VI – W KG PP, pod przewodnictwem nadinsp. Juliusza Geiba, zastępcy komendanta głównego, obradował drugi zjazd referentów gospodarczych z komend wojewódzkich PP. Omówiono najważniejsze kwestie i zagadnienia gospodarki policyjnej,  w tym m.in.: sprawy budżetowe (wykonanie budżetu za okres 1929-30, plan realizacji i wytyczne do wykonania budżetu w latach 1930-31), zaopatrzenie policji w umundurowanie, środki lokomocji i broń, sprawy kwaterunkowe (lokale, remonty, opał i światło). Wymieniono się doświadczeniami, omówiono niedociągnięcia oraz wnioski referentów przedłożone Komendzie Głównej PP przed zjazdem - zdj. 4.

40 LAT TEMU

Czerwiec  1980

Za oknem wakacje. Najmłodsi szkolniacy już na koloniach i obozach. Spotykają się tam z funkcjonariuszami MO, którzy w ramach swych prewencyjnych działań doradzają im, jak bezpiecznie, spokojnie i radośnie spędzić letnie kanikuły. Na zdj. sierż. Ewa Leśniewska z Wydziału Ruchu Drogowego KW MO w Łodzi podczas zajęć z dziećmi na bałuckim motodromie - zdj. 5.

130 litrów krwi – tego najcenniejszego z leków – zadeklarowali małym pacjentom leczonym w Centrum Zdrowia Dziecka poznańscy milicjanci. Poinformowała o tym Komitet Budowy Pomnika-Szpitala CZD delegacja KW MO w Poznaniu z zastępcą komendanta płk. Stanisławem Koniecznym, płk. Edwardem Gorzempowskim oraz lekarzem ppłk. Zygfrydem Karmolińskim. Akcja honorowego oddawania krwi na potrzeby chorych dzieci zapoczątkowana została niedawno przez warszawskich „Snów Pułku”. Poprali ja czynnie funkcjonariusze MO.

Szkoła Podoficerska MO w Pile gościła sportowców z dziewięciu uczelni resortowych, którzy spotkali się tam na XVI centralnej spartakiadzie szkół MSW. Zacięte boje toczono na bieżni, rzutniach, matach i torach pływackich. Zgodnie z przewidywaniami całą spartakiadę wygrała drużyna z Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, przed drużyną  ze Szkoły Podoficerskiej MO w Słupsku. Nie zabrakło jednak niespodzianek. Czarnym koniem zawodów okazała się młoda ekipa Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. W dobrym stylu pożarnicy zajęli wysoką trzecią pozycję - zdj. 6.

Od kilku lat w KW MO w Katowicach dużym zainteresowaniem wśród funkcjonariuszy cieszy się amatorska działalność kulturalno-oświatowa. Z powodzeniem rozwijają się zespoły orkiestry dętej i wokalno-muzyczny, a także koła zainteresowań: fotograficzne, radiowe, literackie, plastyczne i nawet teatralne. Niedawno w gmachu komendy otwarto salę twórczości milicyjnych artystów, którą przygotowali własnym sumptem. Ma służyć m.in. do prezentacji ich twórczości.  

20 LAT TEMU

Czerwiec  2000

1 VI – W Warszawie, pod auspicjami Interpolu,  zakończyło się dwudniowe europejskie spotkanie szefów służb antynarkotykowych. Uczestniczyli w nim m.in. premier RP Jerzy Buzek, sekretarz generalny Interpolu Raymond Kendall, minister MSWiA Marek Biernacki, komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Hanna Roszkowska. Warszawskie spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń służb antynarkotykowych z różnych części świata. Omawiano m.in. działalność łacińsko-amerykańskich siatek kokainowych w Europie, trasy przerzutu poszczególnych narkotyków, a także sposoby walki z nowymi metodami przemytu, takimi jak np. wykorzystanie ekspresowej poczty kurierskiej - zdj. 7.

6 VI – Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MSWiA dokument „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce”. Dokument składa się z trzech części: raportu o stanie bezpieczeństwa publicznego, krajowego programu zwalczania przestępczości oraz harmonogramu realizacji zadań zawartych w programie. W części pierwszej raportu poddano analizie stan bezpieczeństwa w Polsce w latach 1989-1999. Wynika z niej, iż w okresie tym nastąpił wzrost przestępczości o 204 proc. W 1999 r. odnotowano w kraju 1 121 545 czynów karalnych, a najgroźniejszą patologią społeczną stała się narkomania i związane z nią przestępstwa. W ministerialnym dokumencie przedstawiono propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniom.

8-11 VI – W Krakowie oraz Katowicach odbył się jubileuszowy X Festiwal Orkiestr Wojskowych, przeprowadzony pod hasłem „2000 trąb w 2000 roku”. Impreza miała charakter międzynarodowy. Wzięły w niej udział orkiestry wojskowe z Anglii, Belgii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainy, Turcji, Węgier i Niemiec. Zmierzyło się z nimi 8 orkiestr polskich, reprezentujących różne służby mundurowe, w tym Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji pod batutą kapelmistrza, podinsp. Tadeusza Mroczka, przy pomocy tamburmajora, sierż. sztab. Adama Witiwa oraz asystenta, asp. sztab. Pawła Pastucha. Prezentacjom poszczególnych orkiestr towarzyszył niezmienny aplauz. W programie była jeszcze parada orkiestr ulicami Katowic i wielki koncert finałowy w „Spodku”, gdzie 1300 muzyków i chórzystów wykonało wspólnie monumentalne oratorium Katarzyny Gaertner i Ernesta Brylla „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony” - zdj. 8.

Źródło: BEH–MP KGP/JP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum.

Powrót na górę strony
Polska Policja