Aktualności

Poświęcenie szkoły policyjnej w Żyrardowie

Data publikacji 07.05.2022

W dniu 20 grudnia 1925 odbyła się. uroczystość poświęcenia szkoły policyjnej w Żyrardowie.

O godzinie 9 rano na dworcu warszaw­skim zebrali się zaproszeni goście, a mianowicie: zastępca komendanta głównego H. Wardęski; insp. Kom. Gł. Foerster; komendant P. P. województwa warszawskiego, inspektor Tomanowski; ksiądz poseł Wyrębowski; ksiądz kapelan Kolasiński; naczelnik wydz. bezpiecz. wojew. war­szawskiego, Godlewski; kierownik działu wyszko­lenia Komendy Głównej, podinsp. Sobolewski, starosta sochaczewski Olpiński oraz nadkomisa­rze Okręgu warszawskiego: Markiewicz, Landy, Stypinski i Miciński.

W drodze do Żyrardowa, na stacji Gro­dzisk, grono jadących gości powiększyli: staro­sta błoński Wężyk; jego zastępca Galotzy; miej­scowy inspektor szkolny, Lubelski; miejscowy komendant P. K. U., major Gadomski.

Na dworcu w Żyrardowie powitał gości prezydent miasta Broszkiewicz.

Po przyjęciu raportu od obecnej na dwor­cu kompanji honorowej, p. zastępca komen­danta głównego wraz z towarzyszącym mu or­szakiem skierował się do szkoły, gdzie uroczy­stość rozpoczęta została mszą świętą, odprawio­ną w sali szkolnej przez ks. posła Wyrębowskiego, w asystencji ks. kapelana Kolasińskiego.

Po odprawieniu mszy, w czasie której pie­nia religijne wykonał miejscowy chór „Echo", ks. poseł Wyrębowski wygłosił podniosłe prze­mówienie, podkreślając trudne zadania pracy policyjnej.

Następny zkolei przemówił insp. Toma­nowski, kreśląc w krótkich słowach historję utworzenia Szkoły w Żyrardowie i składając ser­deczne słowa podzięki miejscowym działaczom, którym w dużej mierze zawdzięcza szkołą swe powstanie, a więc: dyrektorowi zakładów Żyrar­dowskich, Foulonowi oraz jego zastępcy, Beinowi, którzy ofiarowali na użytek szkoły imponujący gmach; władzom miejskim, które na wyekwipo­wanie szkoły asygnowały 2,500 zł.; wreszcie członkom komitetu obywatelskiego, w osobach prezydenta miasta, Broszkiewicza, prezesa rady miejskiej, Blachowskięgo, ławnika Kłossowskiego i rejenta Bocheńskiego, dzięki którym, drogą zorganizowania szeregu imprez dochodowych, zebrany został dla szkoły dodatkowy fundusz 2,300 zł.

Jako gospodarz powiatu wystąpił starosta Wężyk, witając w krótkich a serdecznych sło­wach zgromadzonych gości, poczem uczestnicy uroczystości udali się na plac ćwiczebny, gdzie kompanja szkolna popisywała się ćwiczeniami, pod kierunkiem komendanta szkoły, aspir. Przyborowskiego. Szczególnie efektownie wypadło tworzenie formacyj wystąpienia zbrojnego, jak klinów, czworoboków i t. p., formacyj pomysło­wo obmyślonych przez kierownika ćwiczeń.

Ponieważ uroczystość poświęcenia szkoły połączona była z ukończeniem drugiego kursu przodowników, przeto zkolei rzeczy nastąpiło w gmachu szkolnym rozdanie świadectw, poprzedzone przemówieniem p. zastępcy komen­danta głównego, który, podkreślając trudne zadania policjanta polskiego, wezwał uczniów do niezrażania się obecnym stanem rzeczy i trwania niezłomnie na stanowisku. Rozdania świadectw dokonał osobiście p. zastępca komendanta głów­nego, który specjalnemi wyrazami uznania ob­darzył dwóch uczniów: st. przód. Waczkowa, który ukończył szkołą jako wybitnie uzdolniony oraz st. post. Dudzińskiego, który wykazał spe­cjalne uzdolnienie w strzelaniu do tarczy, uzy­skawszy 42 strzały celne—na 50 możliwych.

Po rozdaniu świadectw, które odbyło się w obecności wykładowców szkoły: aspir. Przyborowskiego, sędziego Borkowskiego, lekarza dr. Holla, prof. Zielińskiego oraz przód. Bogda­nowicza, przemawiał nacz. wydz. bezp. wojew. warsz. Godlewski, podkreślając, że jako kilku­letni szef bezpieczeństwa miał możność stwier­dzenia stałego postępu, jakie czyni policja w służbie.

Uroczystość zakończona została skromnym obiadem, podczas którego przemówienia wygłosili między innemi: prezydent miasta Broszkięwicz i prezes rady miejskiej Blachowski.

Pierwszy, w przemówieniu ze swadą wygłoszonem, trafnie charakteryzując rolę policjanta, przyrównał go do żołnierza, który w dodatku ma doczynienia z frontem na wszystkie strony.

Drugi mówca, przedstawiciel sfer robotni­czych, nawiązując do przykrego wspomnienia, jakie pozostawił po sobie policjant zaborczy, oświadczył, że do polskiego policjanta sfery pracujące mogą odnosić się z zaufaniem.

W czasie uroczystości dokonano szeregu zdjęć fotograficznych i filmowych.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 1/1926, zdj. NAC

  • Szkoła policji
Powrót na górę strony
Polska Policja