Aktualności

Sprawy policji

Data publikacji 15.05.2022

Komisja Dyscyplinarna przy Min. Spr. Wewn.

P. minister spraw wewn. mianował członkami Komisji Dyscypl. przy M. S. Wewn. na r. 1928: nadinsp. H. Wardęskiego, zastępcę komendanta głównego P. P. oraz insp. dr. J. Torwińskiego (Stanisławów). Jednocześnie p. mini­ster mianował zastępcami członków: insp. Kom. Gł. P. P. 1. Korala, insp. E. Czyniowskiego (War­szawa), insp. Cz. Grabowskiego (Lwów) oraz insp. B. Praszałowicza (Wilno).

Z pośród urzędników Min. Spr. Wewn. mia­nowani zostali: J. Śliwiński, naczelnik wydziału— członkiem, H. Kawecki, naczelnik wydziału—za­stępcą członka Komisji Dyscyplinarnej.

 

Funkcjonariusze P. P.—jako instrukto­rzy kontraktowi przysposobienia wojsko­wego.

Rozkazem Nr 400 pkt. IX p. komen­dant główny zezwolił funkcjonariuszom P. P. na przyjmowanie stanowisk kontraktowych in­struktorów przysposobienia wojskowego za każdorazową zgodą bezpośredniego przełożonego policyjnego (komendanta powiatowego lub kie­rownika komisarjatu). Jednocześnie p. komen­dant główny zaznaczył, że jest to uboczne, do­browolne zajęcie funkcjonarjuszów P. P. I że przełożeni policyjni nie mogą służbowo wyzna­czać podległych funkcjonarjuszów na instrukto­rów. Zajęcie to podlega ogólnym przepisom par. 21 instrukcji tymczasowej, t. zn., że bezpo­średni przełożony policyjny może cofnąć swoją zgodę, gdy zajęcie instruktora przeszkadza pod­władnemu w wykonywaniu bezpośrednich obo­wiązków służbowych i że w razie kolizji obo­wiązków służbowych z obowiązkami instruktora pierwszym przysługuje bezwglądne pierwszeń­stwo.

 

Walka z nadużyciami nie ustaje.

Komisja nadzwyczajna do walki z nadużyciami wdrożyła ostatnio śledztwo sądowe w sprawie nadużyć, popełnianych na szkodą Skarbu przy uznawaniu pieniędzy papierowych austro-węgierskich.

Stosownie do dekretu P. Prezydenta Rzpli-tej pełna działalność komisji skończyła się z dn. 5 maja i od tego już czasu komisja nowych spraw nie będzie wszczynała. Do S lipca bę­dzie kończyć tylko czynności poprzednio rozpo­częte. Przez czas swego kilkomiesięcznego istnienia komisja wdrożyła 53 śledztw, 142 docho­dzenia, osadziła w areszcie 27 osób, zawiesiła 31.

Czynności komisji przejdą teraz na inne organa państwowe — a przede wszystkiem prokuratorów i sędziów śledczych.

 

Utworzenie funduszu dla osieroconych przez zmarłego tragicznie policjanta.

Zmarły tragicznie w Borysławiu ś. p. post. Chruszcz osierocił żonę i dwie córki w wieku lat 10 i 2. By choć w części przyjść z pomocą sierotom, kierownik miejscowego komisarjatu aspir. Kalkus zainicjował utworzenie funduszu posagowe­go. Dzięki poparciu sprawy przez wszystkich miejscowych policjantów oraz Izby Pracodawców przemysłu naftowego, złożono fundusz 100 do­larów, który podzielono na dwie równe części pomiędzy pozostałe sieroty.

Po sporządzeniu aktu darowizny przez kie­rownika komisarjatu, fundusz posagowy po 50 dolarów, płatnych natychmiast po zamążpójściu na rzecz dwojga sierot, złożono w sądzie opiekuńczym w Drohobyczu z nastepującemi zastrzeżeniami: w razie śmierci jednej z sierot przed podjęciem posagu kwota przechodzi na drugą sierotę, a w razie śmierci obu przed podjęciem powyższych kwot kwoty te przypa­dają ich matce. Sąd powiatowy ulokował fundusz w walucie dolarowej w Kasie Oszczędności w Drohobyczu na 10%, o czem powiadomił pi­semnie wdową oraz komisarjat P. P. w Borysławiu.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 21/1928, zdj. NAC

  • Kondukt pogrzebowy
Powrót na górę strony
Polska Policja