Aktualności

Wizyta inspekcyjna ministra Raczkiewicza

Data publikacji 22.05.2022

Przebieg podróży inspekcyjnej ministra spraw wewnętrznych. Podróż inspekcyjna ministra Raczkiewicza, o której donosiliśmy już w poprzednim numerze gazetki trwała przez 6 dni i miała przebieg następujący.

W pierwszym dniu swej podróży do wo­jewództw: nowogródzkiego i poleskiego p. mi­nister przybył dnia 22 b. m. rano do Lidy. Na­stępnie udał się da Nowogródka, gdzie odbył szereg konferencyj z wojewodą i naczelnikami wydziałów urzędu wojewódzkiego.

Podczas pobytu w Nowogródku p. minister zwiedził sejmikową szkołę rolniczą w Koszelewie, stwierdzając z zadowoleniem dobry stan tej szkoły. Pan minister przyjął pozatem liczne delegacje, a m. i. przedstawicieli duchowieństwa katolickiego, prawosławnego, mojżeszowego i mahometańskiego, przedstawicieli sądownictwa, wy­działu powiatowego, gmin, rzemieślników i kup­ców. Przedstawiła się również p, ministrowi dele­gacja nowo - wybranej rady miejskiej m. Nowo­gródka. P. minister wyraził szczególne zadowo­lenie, że rada miejska w Nowogródku została wybrana na zasadzie jednej wspólnej listy repre­zentantów ludności polskiej, białoruskiej, żydow­skiej i tatarskiej — i podkreślił, że fakt ten po­winien być przykładem zgodnego współżycia dla dobra ludności i państwa.- Dnia 23 b. m. rano udał się w dalszą podróż, zatrzymując się przedewszystkiem w Baranowiczach.

W dalszym ciągu swej podróży p. minister zwiedził szereg miejscowości na terenie woj. nowogródzkiego, zniszczonych przez działania wojenne. Stwierdzając w niektórych wypadkach niedostateczny postęp odbudowy, p. minister wydał na miejscu doraźne zarządzenia, podkre­ślając konieczność jak, najenergiczniej akcji. O godz. 7 rano dn. 25 b. m. p. minister przybył do Łunińca. Po odbyciu konferencji z wojewodą p. minister przeprowadził szczegółową inspekcję starostwa.

Następnie p. minister przyjął przedstawicieli władz sądowych, wojskowych, prezesa okr. urz. ziemsk. oraz liczne delegacie i interesantów. P. minister wizytował następnie wydział powiatowy i magistrat oraz udekorował Krzyżem Za­sługi jednego z sołtysów za wyjątkowo gorliwą prace i rozumną inicjatywę. Po odwiedzeniu świą­tyń wszystkich wyznań p. minister był obecny na poświęceniu teatru miejskiego, poczem o godz. 16 wyjechał do Pińska. Po przeprowadzeniu lustracji starostwa pińskiego p. minister wizy­tował biskupa pińskiego Łozińskiego i biskupa prawosławnego Aleksandra.

Po odwiedzeniu Pińska p. minister udał się w dniu 26 b. m do Kobrynia, gdzie przyjął sprawozdanie od starosty, przeprowadził lustra­cję najważniejszych referatów starostwa i zwie­dził biura wydziału powiatowego oraz magistra­tu. Następnie odjechał samochodem w kierunku Brześcia. Po drodze przeprowadził lustrację kilku urzędów gminnych w powiecie kobryńskitn i brze­skim, interesując się szczególnie sprawami bud­żetów gminnych, stopniem obciążenia podatko­wego, stanem odbudowy oraz sprawami oby­watelstwa.

Po zwiedzeniu gmin p. minister udał się do Brześcia, gdzie odbył dłuższą konferencję z wojewodą poleskim.

Dnia 27 b. m. w godzinach rannych p. mi­nister przeprowadził lustrację urzędu wojewódzkiego i starostwa, przyjął przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych, zwiedził brzeską kolonję urzędniczą i remontowany obecnie nowy gmach urzędu wojewódzkiego oraz wizytował magistrat i wydział powiatowy. Następnie pan minister udał się do gminy Czerniawczyce, od­ległej od Brześcia o kilkanaście kilometrów, gdzie przyjął od spotykającej go tłumnie lud­ności liczne podania, dotyczące przeważnie po­życzek siewnych, odbudowy i podatków komu­nalnych oraz zwiedził urząd gminny i miejscową siedmioklasową szkołę powszechną. Po powro­cie do Brześcia p. minister przyjął szereg delegacyj miejscowych stowarzyszeń, instytucyj i związ­ków, a o godz. 3 w nocy odjechał do Warszawy.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 5/1926, zdj. NAC

  • Władysław Raczkiewicz
Powrót na górę strony
Polska Policja