Aktualności

Sprawy Policji. Z Komendy Głównej

Data publikacji 29.05.2022

Likwidacja osobowa służby granicznej. Na podstawie zarządzenia pana ministra spraw wewn., w terminie do dnia 15.III b. r. służbę ochrony granicy na ostatnim odcinku litewsko-łotewskim w województwach białostockiem, nowogródzkiem i wileńskiem, strzeżonym dotychczas przez policję państwową, obejmą oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza. W związku z tem, z etatu osobowego policji odpada 41 stanowisk wyż¬szych i 2430 niższych funkcjonarjuszów, które muszą być w tym samym terminie zlikwidowane.

Zwolnienie tak znacznej ilości funkcjonar­juszów policji nie może być przeprowadzone drogą mechanicznego zastosowania redukcji tyl­ko do faktycznego składu obsady granicy, skąd już kilkakrotnie zwalniany był materjał gorszy, wskutek czego obecna obsada granicy w dużym odsetku przedstawia pod względem doboru lu­dzi, kwalifikacyj oraz wyszkolenia fachowego materjał wartościowy, a ponadto zasłużony w cięż­kiej służbie granicznej. Ciężar redukcji musi być więc rozłożony w pewnym stopniu na cały kor­pus policji przez zwolnienie elementu najsłab­szego pod względem kwalifikacyj służbowych, dla uzyskania miejsc na utrzymanie w służbie b. dobrego i dobrego, wybranego ze stanu po­licji granicznej.

W celu osiągnięcia tych zamierzeń przypa­dnie do rozlokowania w okręgach, nie posiada­jących granicy, przeszło 1.000 niższych funkcjo­narjuszów, co rozkłada się na poszczególne okręgi, jak następuje:

w okręgu     I Warszawskim  minimum        72

        „        II Łódzkim                 „            104

        „       III Kieleckim               „            103

        „       IV Lubelskim              „              76

        „      VII Krakowskim           „              76

        „     VIII Lwowskim              „            106

        „       IX Tarnopolskim          „              57

        „        X  Stanisławowskim    „             57

        „       XI  Poznańskim            „            70

        „      XII  Pomorskim             „             47

        „     XIII  Wołyńskim            „              75

        „     XIV  Poleskim                „             64

        „       VI   m. st. Warszawy     „            92

                                                         ------------

                                                  razem  1 .000

Każdy z wymienionych okręgów, dla przy­jęcia podanej liczby ludzi musi więc przygoto­wać odpowiednią ilość vacat’ów w drodze zwol­nienia w trybie art. 116 U. S. C. tych niższych funkcjonarjuszów, którzy posiadają najsłabsze kwalifikacje służbowe i dlatego zarówno w imię interesu służby, jak i sprawiedliwości winni być zastąpieni wybranymi ze służby granicznej o kwa­lifikacjach b. dobrych i dobrych.

W związku z tem pp. komendanci wojewódzcy otrzymali od p. komendanta głównego polecenie niezwłocznego przeprowadzenia jak najskrupulatniejszego wyboru w stanie niższych funkcjonarjuszów wszystkich stopni służbowych i przygotowania list niższych funkcjonarjuszów przeznaczonych do redukcji. Listy te winny za­wierać ilości ludzi nie mniejsze od wyżej poda­nych. Winny obejmować wszystkich niższych funkcjonarjuszów z ogólną oceną kwalifikacyjną „niedostatecznie", jeżeli tacy w poszczególnych okręgach jeszcze pozostali oraz tych ludzi z kwa­lifikacjami dostatecznemi, którzy w tej grupie są pod względem służbowym najsłabsi. Przygotowywana redukcja nie może dotknąć fukcjonarjuszów z dobremi i b. dobremi kwalifikacjami. Jakkolwiek redukcja może być zastosowana we wszystkich stopniach służbowych niższych funkcionarjuszów, to jednak ze wzglądu na braki w ogólnym, stanie st. przodowników i przodow­ników stopnie te mają być traktowane z wielką oględnością.

Przygotowane w ten sposób listy mają być zachowane w gotowości na każde wezwanie, aby w terminie wyznaczonym można było niezwło­cznie zastosować zapowiedzianą redukcją. Gdy­by przy ostatecznem ścisłem obliczeniu ogólna liczba ludzi przeznaczona do redukcji uległa zmniejszeniu, zostaną również proporcjonalnie zmniejszone liczby wyznaczone na poszczególne okręgi.

Liczbowy wykaz niższych funkcjonarjuszów przeznaczonych do zwolnienia, rozbity według stopni służbowych, mają przedstawić pp. ko­mendanci wojewódcy do dnia 20 lutego b. r. Redukcją wyższych funkcjonarjuszów przepro­wadzi Komenda Główna P. P.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 6/1926, zdj. NAC

  • Policja Państwowa w Krakowie
Powrót na górę strony
Polska Policja