Aktualności

Policyjne kalendarium - styczeń

Data publikacji 05.01.2023

90 LAT TEMU­

Styczeń 1933

Komenda Główna Policji Państwowej podała do publicznej wiadomości, iż w wyniku rozpoczętej w roku 1928  akcji mającej na celu wybudowanie dla jednostek podstawowych własnych siedzib posterunków, do końca 1932 r. udało się oddać do użytku 32 takie modelowe obiekty. 13 z nich zlokalizowano na Kresach Wschodnich, pozostałe 19 posterunków znalazło się w różnych rejonach Polski (patrz tabela). Stało się to możliwe dzięki decyzji komendanta głównego PP, płk. Janusza Jagrym-Maleszewskiego (który zatwierdził Plan wzorowego budynku dla posterunku PP) oraz rządowej pomocy i przyznaniu Policji specjalnego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2,5 mln złotych. Autorem bardzo udanego projektu tego obiektu był wojskowy architekt inż. płk Filipowski, któremu udało się połączyć w nim specyficzne potrzeby jednostki policyjnej z namiastką domu rodzinnego - zdj. 1-2.

1 I – Prezydent RP Ignacy Mościcki dorocznym zwyczajem przyjmował na Zamku Królewskim w Warszawie życzenia noworoczne od przedstawicieli urzędów państwowych. W imieniu Policji Państwowej życzenia Panu Prezydentowi złożył komendant główny PP, płk. Janusz Jagrym-Maleszewski, któremu towarzyszyło kilku wyższych oficerów Komendy Głównej PP: zastępca komendanta głównego PP nadinsp. Juliusz Geib, nadinsp. dr Leon Nagler, insp.Edmund Czyniowski, podinspektorzy Jan Schuch i Antoni Sitkowski oraz nadkom. Kotlarewicz - zdj. 3.

15 I – W siedzibie XXIV Komisariatu PP na warszawskim Targówku (przy ul. Tykocińskiej 24), rozpoczęto wydawanie obiadów dla bezrobotnych mieszkańców tej dzielnicy. Z inicjatywą organizacji akcji dożywiania wystąpił Komitet doraźnej pomocy najbiedniejszym mieszkańcom, na którego czele stanął kierownik miejscowego komisariatu PP, asp. Gałka. Na inauguracyjny obiad z policyjnej kuchni przybyli przedstawiciele stołecznego Ratusza (m.in. starosta Grodzki – Prasko-Warszawski, inż. Gustaw Lichtenstein), komendant PP m.st. Warszawy, insp. Edmund Czyniowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Przyjaciół Wielkiej Warszawy, ppłk. Stolarski oraz miejscowy proboszcz, ks. Golędzinowski, który pobogosławił zbożnej pracy Komitetu. Potem rozpoczęto wydawanie obiadów. Pierwsze talerze napełnił komendant stołeczny PP, insp. Czyniowski. Z posiłku skorzystało stu mieszkańców Targówka - zdj. 4.                 

21 I – W Warszawie uroczyście obchodzono 70. rocznicę powstania styczniowego. Po nabożeństwie w kościele garnizonowym, w Muzeum Narodowym otworzono wystawę pamiątek z powstania. Wieczorem, po złożeniu hołdu pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza, uczestnicy manifestacji udali się z pocztami sztandarowymi pod Krzyż Traugutta, gdzie prezes komitetu wykonawczego obchodów rocznicy powstania, gen. Rydz-Śmigły odczytał dekret Prezydenta RP o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami poległym i zmarłym powstańcom 1863 roku, jako symbol uznania ich zasług w walce o niepodległość Polski - zdj. 5-7.

 

40 LAT TEMU

Styczeń 1983

● – Uchwała Rady Państwa o zawieszeniu z dniem 31 grudnia 1982 r. stanu wojennego stworzyła nowy okres w życiu naszego kraju. Weszliśmy w stan przejściowy od stanu wojennego do pełnej normalizacji. Pożegnaliśmy stary 1982 rok, a w raz z nim do historii przeszedł tamten czas, kiedy trzeba było gwałtownie zastopować staczanie się Polski ku wojnie domowej i przepaści gospodarczej. Nastąpiło przyspieszenie prac nad reformami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Gwałtownie nasiliło się zjawisko rejestracji nowych związków zawodowych. Do sądów wpłynęło blisko 3,3 tys. wniosków  o rejestrację, z czego do 20 grudnia – 1661 uzyskało stosowny zapis. Z informacji rządowych wynika, że już w co drugim zakładzie pracy zaistniały zalążki nowych związków, komitety założycielskie i grupy inicjatywne.

● W KD MO Warszawa-Wola zorganizowano ekspozycję przedmiotów odzyskanych przez   milicję od złodziei i paserów w wyniku ich przestępczej działalności. To kolejna z wystaw organizowanych w tej jednostce od dwóch lat, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród poszkodowanych.Asortyment” wystawianych tu przedmiotów jest różnorodny, od wartościowej odzieży, sprzętu agd i rtv, biżuterii, maszyn do szycia i pisania itp. - zdj. 8.

19-31 I – Powódź na Żuławach. Przy stanie wody na Zalewie Wiślanym, wynoszącym 622 cm (32 cm powyżej stanu alarmowego) nastąpił katastrofalny w skutkach przelew wody przez wał północny i zachodni zalewu oraz rzeki Elbląg. Na Wyspie Nowakowskiej  dwa i pół tysiąca hektarów ziemi zalała woda. Żywioł zatopił całe gospodarstwa, ze sprzętem rolnym oraz żywym inwentarzem. Do akcji ratowniczej ruszyli funkcjonariusze elbląskiego ZOMO, kompania NOMO, żołnierze WP i strażacy. Gdy następnego dnia stan wody osiągnął 644 cm i był wyższy od stanu alarmowego o 54 cm, rozpoczęto akcję ratowniczo-ewakuacyjną przy uzyciu amfibii, śmigłowców i samochodów ciężarowych. Z wyspy ewakuowano 1040 osób, ponad dwa i pół tysiąca sztuk bydła i trzody chlewnej, 140 gospodarstw indywidualnych oraz pegeery w Batorowie i Nowakowie. Cały czas „łatano” też workami z piaskiem wały przeciwpowodziowe, w których rozszalały żywioł nieustannie robił wyrwy. W sztabie akcji poinformowano, że sytuację opanowano w poniedziałek, 31 stycznia, wykorzystując przy tym  ponad 65 tysięcy worków z piaskiem - zdj. 9-10.

 

 20 LAT TEMU

Styczeń  2003

Z początkiem roku ruszyła witryna internetowa naszego tygodnika „Gazeta Policyjna”. Pod adresem http://www.policja.pl/gazeta/indeks.htm zamieszczane będą wybrane materiały z numerów drukowanych. Wejście na witrynę „GP” możliwe jest również z poziomu strony Komendy Głównej Policji (http://www.policja.pl). W menu głównym (po lewej stronie ekranu) znajdują się: „Spis treści”, „Archiwum”, „Redakcja”, „Prenumerata” i „Policyjne linki”. Pierwszy z nich zawiera spis dostępnych w wersji on-line artykułów aktualnego numeru, a także informacje na temat ważniejszych materiałów zawartych w wydaniu drukowanym. W dziale „Archiwum” dostępne będą numery wydania on-line począwszy od „GP” nr 1/2003.

20 I – W WSPol. w Szczytnie odbyła się roczna narada kierownictwa Policji z udziałem m.in.  ministra SWiA Krzysztofa Janika, sekretarza Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu, nadinsp. Józefa Semika, komendanta głównego Policji, gen. insp. Antoniego Kowalczyka oraz jego zastępców, dyrektorów biur KGP, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych oraz przedstawicieli związków zawodowych Policji. Gościem honorowym był sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństtwa Narodowego Marek Siwiec, reprezentujący prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Narada poswięcona była podsumowaniu pracy Policji w roku 2002 oraz wyznaczeniu priorytetów na rok bieżący. Wyznaczył je komendant główny Policji, zaliczając do nich przede wszystkim: koncentrację działań zapewniających codzienne bezpieczeństwo każdemu obywatelowi, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dużych aglomeracji, a także podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zdj. 11.

21 I – Na warszawskim Ursynowie policjanci ze stołecznego wydziału ds. terroru kryminalnego ujęli przestępców powiązanych z gangiem odpowiedzialnym za zabójstwo w Parolach w marcu 2002 r. naczelnika sekcji kryminalnej KPP w Piasecznie, asp. sztab. Mirosława Żaka. Podczas akcji funkcjonariusze musieli użyć broni palnej. W wyniku oddanych strzałów jeden z przestępców zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu.

30 I – W KGP odbyło się spotkanie zastępcy komendanta głównego Policji, nadinsp. Adama Rapackiego z delegacją dziennikarzy z krajów UE, zrzeszonych w International Journalism Center z siedzibą w Maastricht, poświęcone problemom zabezpieczenia naszej granicy wschodniej, postrzeganej już jako granica Unii Europejskiej. W trakcie spotkania gen. Rapacki oraz obecni dyrektorzy biur: Służby Kryminalnej, Prewencyjnej, Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Łączności i Informatyki zaprezentowali dzisiejszą sytuację polskiej Policji, jej zadania, strukturę oraz osiągnięcia w zakresie dostosowania do standardów unijnych. Odpowiedzieli również na wiele innych, konkretnych pytań na interesujące zaproszonych gości kwestie - zdj. 12.

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”

Powrót na górę strony