Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Zadania Biura

Data publikacji 22.07.2016

Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji realizuje zadania związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Do zadań Zespołu Edukacji należy w szczególności:

 • prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, w tym realizowanie programów profilaktyczno-społecznych prowadzonych przez Komendę Główną Policji;
 • koordynowanie i organizowanie w jednostkach organizacyjnych Policji działań edukacyjnych mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 • inicjowanie i kształtowanie dobrych praktyk podnoszących efektywność działań z zakresu edukacji społecznej, mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i jednostki organizacyjne Policji;
 • opracowywanie korespondencji okolicznościowej oraz informacji dotyczących przedsięwzięć przygotowywanych dla Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, a także dla dyrektora biura;
 • identyfikowanie partnerów do długofalowej współpracy przy realizacji zadań związanych z działaniami edukacyjnymi organizowanymi w ramach biura;
 • współdziałanie w procesie opracowywania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz propagowania postaw prospołecznych i patriotycznych na wszystkich poziomach szkolnictwa policyjnego;
 • koordynowanie i organizowanie zakupów upominków okolicznościowych związanych z działaniami edukacyjnymi na rzecz popularyzacji historii i tradycji Policji, a także prowadzenie negocjacji cenowych i uzgodnień dotyczących terminów realizacji składanych zamówień;
 • prowadzenie  strony internetowej obejmującej zagadnienia edukacji społecznej, mającej na celu propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych oraz popularyzację historii i tradycji Policji;
 • współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie edukacji społecznej w celu propagowania postaw prospołecznych i patriotycznych oraz popularyzacji historii i tradycji Policji.

 

Do zadań Zespołu Popularyzacji Historii i Tradycji Policji należy w szczególności:

 • opracowywanie materiałów informacyjnych oraz wystąpień okolicznościowych w obszarze historii i tradycji Policji dla Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;
 • koordynowanie i organizowanie wystaw okolicznościowych o charakterze historycznym w celu popularyzacji historii i tradycji Policji;
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych z zakresu właściwości biura;
 • inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, a także funkcjonowaniem centrum mającego na celu popularyzację historii i tradycji Policji;
 • koordynowanie i organizowanie wydarzeń i uroczystości o charakterze historycznym, patriotyczno-religijnym i rocznicowym z udziałem Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, a także dyrektora biura;
 • opracowywanie materiałów wydawniczych promujących historię i dorobek Policji, mających na celu upowszechnianie historii i tradycji Policji;
 • koordynowanie i przygotowywanie nagrań, materiałów edukacyjnych, wydawnictw, ulotek i plansz edukacyjno-dydaktycznych na rzecz popularyzacji historii i tradycji Policji;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się popularyzacją historii i tradycji policji;
 • koordynowanie współpracy ze stowarzyszeniami, duszpasterstwem oraz fundacjami współpracującymi z Policją;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych w realizacji zadań z zakresu upowszechniania historii i tradycji Policji oraz  prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • współpraca z mediami w zakresie problematyki historii i tradycji Policji.

 

Do zadań Zespołu Zbiorów Muzealnych Policji należy w szczególności:

 • koordynowanie działalności centrum mającego na celu popularyzację historii i tradycji Policji w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji;
 • nadzór nad zbiorami historycznymi Komendy Głównej Policji i przedmiotami o charakterze historycznym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • koordynowanie i opracowywanie merytoryczne przedmiotów o charakterze historycznym pozostających w zbiorach historycznych Komendy Głównej Policji;
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz muzeami i archiwami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;
 • standaryzowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji procedur związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów historycznych pozostających w merytorycznym zarządzie Policji oraz  prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • obsługa sekretarsko-biurowa dyrektora biura.
Powrót na górę strony
Polska Policja