Zadania Biura

Data publikacji 22.07.2016

Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji realizuje zadania związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Do zadań Zespołu Edukacji należy w szczególności:

 • koordynowanie działań w zakresie edukacji społecznej;
 • prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie edukacji społecznej;
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodkach lub placówkach dydaktyczno-wychowawczych;
 • koordynowanie i organizowanie spotkań, seminariów, konferencji;
 • identyfikowanie partnerów do długofalowej współpracy przy realizacji zadań związanych  z działaniami edukacyjnymi organizowanymi w ramach biura;
 • koordynowanie i organizowanie zakupów upominków okolicznościowych związanych z działaniami edukacyjnymi;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych obejmujących zagadnienia edukacji społecznej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz biura;
 • inicjowanie i kształtowanie dobrych praktyk podnoszących efektywność działań z zakresu historii i tradycji Policji w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji;
 • współdziałanie w procesie opracowywania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego
  w zakresie problematyki historii i tradycji Policji oraz propagowania postaw prospołecznych;
 • informowanie dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, ze szczególnym uwzględnieniem pionu prasowo-informacyjnego i Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji,
  o sprawach istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej
  w Policji;
 • informowanie dyrektora biura i dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji o ważnych sprawach z zakresu komunikacji wewnętrznej, polityki informacyjnej i kształtowania wizerunku Policji;
 • upowszechnianie wiedzy na temat opracowywanych programów edukacyjnych z zakresu tradycji i historii oraz propagowania postaw prospołecznych i patriotycznych;
 • opracowywanie artykułów prasowych;
 • opiniowanie materiałów edukacyjnych dotyczących historii i tradycji Policji przygotowywanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz, na ich wniosek, przez podmioty zewnętrzne;
 • współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i instytucjami kultury, w zakresie merytorycznym zespołu.

 

Do zadań Zespołu Popularyzacji Historii i Tradycji Policji należy w szczególności:

 • opracowywanie materiałów informacyjnych oraz wystąpień okolicznościowych dla Komendanta Głównego Policji
  i jego zastępców;
 • koordynowanie i organizowanie wydarzeń i uroczystości o charakterze historycznym, patriotyczno-religijnym
  i rocznicowym z udziałem Komendanta Głównego Policji
  i jego zastępców, a także dyrektora biura;
 • opracowywanie materiałów wydawniczych promujących historię i dorobek Policji;
 • koordynowanie i przygotowywanie nagrań i materiałów informacyjnych;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, w zakresie merytorycznym zespołu;
 • koordynowanie współpracy ze stowarzyszeniami, duszpasterstwem oraz fundacjami współpracującymi z Policją;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i szkół policyjnych, w realizacji zadań z zakresu upowszechniania historii i tradycji Policji oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • koordynowanie i organizowanie w jednostkach organizacyjnych Policji działań, pozostających w zakresie merytorycznym zespołu;
 • współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i instytucjami kultury, w zakresie merytorycznym zespołu;
 • prowadzenie strony internetowej biura i współpraca z mediami w zakresie problematyki historii i tradycji Policji.

 

Do zadań Zespołu Zbiorów Muzealnych Policji należy w szczególności:

 • nadzór nad zbiorami historycznymi Komendy Głównej Policji i przedmiotami o charakterze historycznym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • koordynowanie i opracowywanie merytoryczne przedmiotów o charakterze historycznym, pozostających
  w zbiorach historycznych Komendy Głównej Policji;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencyjnych zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji;
 • prowadzenie księgi wpływu zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji;
 • prowadzenie szczegółowej gospodarki zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji, a także uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych;
 • gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie dokumentacji i materiałów audiowizualnych, także
  w postaci cyfrowej, w tym m.in.: cyfrowych kopii zabytków, filmów i nagrań audio;
 • opracowywanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej;
 • pozyskiwanie i gromadzenie przedmiotów o charakterze historycznym;
 • koordynowanie i organizowanie wystaw okolicznościowych o charakterze historycznym;
 • opracowywanie scenariuszy wystaw i ekspozycji czasowych organizowanych przez biuro;
 • nawiązywanie współpracy z rodzinami funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz gromadzenie relacji i pamiątek
  z okresu funkcjonowania Policji Państwowej;
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz muzeami i archiwami, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;
 • upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji procedur związanych z przechowywaniem
  i zabezpieczaniem zbiorów historycznych, pozostających w merytorycznym zarządzie Policji oraz  prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • digitalizowanie i katalogowanie zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji;
 • aktualizowanie danych o przedmiotach mających znaczenie historyczne dla Policji;
 • współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i instytucjami kultury, w zakresie merytorycznym zespołu.
Powrót na górę strony