Aktualności

Policyjne kalendarium - wrzesień

Data publikacji 09.09.2021

90 LAT TEMU

Wrzesień 1931

Awanse i przeniesienia służbowe w kierownictwie Policji Państwowej: insp. Henryk Walczak, dotychczasowy naczelnik Wydziału III KG PP (Personalno-Dyscyplinarnego) – na stanowisko komendanta wojewódzkiego PP w Krakowie (zastąpił przeniesionego w stan nieczynny insp. Stanisława Pilcha); podinsp. Ludwik Abczyński, oficer inspekcyjny  w woj. lwowskim – na stanowisko komendanta woj. PP w Tarnopolu (zastąpił insp. dr. Henryka Hassa); podinsp. Eugeniusz Konopka, oficer inspekcyjny w woj. wileńskim – na stanowisko komendanta woj. PP w Wilnie (zastąpił insp. Wiktora Ludwikowskiego); podinsp. Władysław Łoziński, oficer inspekcyjny w woj. lwowskim – na stanowisko komendanta woj. PP w Białymstoku (zastąpił insp. Henryka Charlemagne); nadkom. Marian Kozielewski, dotychczasowy komendant powiatowy w Będzinie (woj. śląskie), po uprzednim awansie na stopień podinspektora, mianowany został na stanowisko komendanta woj. PP we Lwowie (zastąpił insp. Czesława Grabowskiego). W stan spoczynku przeniesieni zostali także dwaj długoletni i zasłużeni oficerowie KG PP, inspektorzy Władysław Galle i Franciszek Kaufman.

W Wydziale I Ogólnym Komendy Głównej PP utworzono Referat Lotniczy. Jego kierownikiem został mjr dypl. pil. w st. spocz. Wiktor Willmann – zdj. 1. W Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa (CWPL) w Bydgoszczy 6-miesięczny kurs nauki pilotażu zakończyło pięciu posterunkowych PP: Bernard Bigus (Bigos), Eugeniusz Jeziorowski, Czesław Kwiatkowski, Paweł Muszer i Jan Skiermański. Są to pierwsi polscy policjanci z licencją pilotów, przygotowywani do objęcia stanowisk w planowanym oddziale policji lotniczej. Wszyscy wymienieni - wyszkoleni „policyjni lotnicy” na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych  z dnia 19 marca 1933 r. otrzymali odznakę pilota wojskowego wraz z nadaniem tytułu – zdj. 2.

23 IX – Przy ul. Podchorążych w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcenia koszar policyjnych, oddanych do użytku po adaptacji starych obiektów. Ceremonii poświęcenia dokonał  ks. kapelan Bronisław Kolasiński, duszpasterz Policji, który w swej homilii podkreślił, że oddane obiekty są nową cegiełką do budowy gmachu Odrodzonej Polski, których mimo ciężkich dla całego świata chwil, tych cegiełek coraz nam przybywa. Na uroczystość przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych - Bronisław Pieracki, komisarz rządu m. st. Warszawy – Władysław Jaroszewicz, komendant główny PP - płk Janusz Jagrym Maleszewski, przedstawiciele wojska oraz oficerowie KG PP i policji warszawskiej – zdj. 3-5.

40 LAT TEMU

Wrzesień 1981

W związku z trwającym I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbywał się w dwóch turach: od 5 do 10 września i od 26 września do 7 października 1981 r. w gdańskiej hali „Olivia”, Służba Bezpieczeństwa podjęła czynności o niespotykanej dotychczas skali. Zabezpieczenie obrad powierzono Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, z kolei na szczeblu centralnym działała specjalnie powołana grupa operacyjna. Oprócz tego akcje wobec delegatów na I KZD prowadziły poszczególne komendy wojewódzkie MO na terenie całego kraju, wspierane przez inne służby oraz agenturę (w tym kontrwywiadu armii sowieckiej stacjonującej w PRL). Jednocześnie minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak podczas posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR zgłosił propozycję niedopuszczenia do odbycia drugiej tury I KZD, aresztowania „wszystkich sił ekstremistycznych” oraz zamknięcia granic. Władze partii nie zdecydowały się na rozwiązanie siłowe, natomiast postanowiły podjąć wiele działań wymierzonych w „Solidarność” – wzmożenie propagandy antysolidarnościowej w kontrolowanych przez siebie mediach, akcje represyjne i administracyjne. Z kolei SB i jej agentura miały wręcz zrobić wszystko – jak stwierdzał Wojciech Jaruzelski – aby doprowadzić do rozbicia „Solidarności” na skrzydła. Jednym z elementów tej kontrofensywy było bezprecedensowe oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR z 16 września 1981 r., w którym konstatowano m.in.: „Przebieg i uchwały pierwszej części zjazdu podniosły do rangi oficjalnego programu całej organizacji awanturnicze tendencje i zjawiska, które występowały w +Solidarności+ – choć wydawały się nurtami skrajnymi. Tym samym jednostronnie złamane zostały porozumienia zawarte w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Zastąpiono je programem politycznej opozycji, która godzi w żywotne interesy narodu i państwa polskiego”.

● Pod przewodnictwem wicepremiera Stanisława Macha odbyła się w Warszawie narada członków Krajowej Nadzwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją. Wyniki dotychczasowych działań antyspekulacyjnych przedstawili: komendant główny MO gen. bryg. Stanisław Zaczkowski oraz główny inspektor PIH Piotr Ostaszewski, stwierdzając, iż największy udział w walce ze spekulacją mają funkcjonariusze MO, inspektorzy PIH i żołnierze WSW. Nieliczny jest udział sił społecznych, znikomy związków zawodowych.

● W Komendzie Dzielnicowej MO Warszawa – Praga Północ powstał samorząd pracowniczy. Trzydziestu sześciu delegatów, reprezentujących wszystkie terenowe jednostki i poszczególne piony służby milicji wybrało inspektora wydziału kryminalnego, mł. chor. Wiesława Złamala na przewodniczącego samorządu, a na jego zastępców: mł. chor. Jana Wilczka, inspektora z wydziału dochodzeniowego, i st. sierż. Sylwestra Szwarca, dzielnicowego. Na wniosek zebrania powołano do pracy 5 komisji problemowych do ścisłej współpracy z kierownictwem komendy: organizacyjną, mieszkaniową, socjalno-bytową, awansów, odznaczeń i wyróżnień oraz ds. emerytów i rencistów.  

20 LAT TEMU

Wrzesień 2001

1 IX – W 62. rocznicę wybuchu II wojny światowej, sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, wyruszył I Motocyklowy Rajd Katyński. Na starcie stanęło 52 uczestników z całego kraju. Pożegnał ich i pobłogosławił  prymas Polski Józef Glemp, sygnał do startu dał ks. prałat Zdzisław Peszkowski, duszpasterz Rodzin Katyńskich, w obecności przedstawicieli Policji, związku kombatantów i licznie zgromadzonych mieszkańców stolicy. Trasa rajdu prowadzi do miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską. Wyznaczają ją miejscowości, w których ukryto zamordowanych polskich jeńców m. in.: Kuropaty pod Mińskiem (Białoruś); Las Katyński pod Smoleńskiem (Rosja); Miednoje pod Twerem, wówczas Kalinin (Rosja); Piatichatki pod Charkowem (Ukraina); Bykownia pod Kijowem (Ukraina). Uczestnicy rajdu nie tylko dbają o upowszechnianie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej, ale również odwiedzają mieszkających tam Polaków, znajdujące się w pobliżu trasy groby żołnierskie i polskie szkoły – zdj. 6.

3 IX – W Laboratorium Kryminalistycznym KSP otwarto nowoczesną, spełniającą wszystkie europejskie  i światowe standardy  oraz wymogi międzynarodowych organizacji pracownię genetyki. To druga – po oddanej niedawno do użytku w LK KWP w Olsztynie – pracownia genetyczna w Policji, której wyniki badań znacznie zwielokrotnią efekty działań kryminalistyki, a tym samym całej formacji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, komendant główny Policji gen. insp. Jan Michna, komendant KSP nadinsp. Antoni Kowalczyk, dyrektor CLK KGP insp. Mieczysław Goc oraz naczelnik LK KSP mł. insp. Andrzej Filewicz – zdj. 7.

6-7 IX – „Rola dzielnicowego w systemie ochrony bezpieczeństwa ludzi na tle rozwiązań stosowanych w niektórych państwach Unii Europejskiej” – to tytuł  międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Szkole Policji w Słupsku. Została zorganizowana przez słupską szkołę i Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP przy współudziale lubuskiej KWP. W obradach, oprócz policjantów z komend wojewódzkich i powiatowych oraz szkół i ośrodków szkoleniowych, udział wzięli goście z Rosji, Holandii i Niemiec, a także przedstawiciele PAN, Uniwersytetu Śląskiego, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz samorządów lokalnych. Celem konferencji było porównanie usytuowania dzielnicowego w polskiej Policji i w policjach niektórych państw UE, jak również wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania dzielnicowego i kryteriów doboru kandydatów na to stanowisko.   

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”

  • mjr dypl. pil. w st. spocz. Wiktor Willmann
  • Odznaka pilota wojskowego
  • Poświęcenie koszar
  • Poświęcenie koszar
  • Poświęcenie koszar
  • I Rajd Katyński
  • Pracownia genetyki KSP
Powrót na górę strony
Polska Policja