Aktualności

„Polskie Kontyngenty Policyjne”

Data publikacji 25.03.2022

25 marca br. w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Polskie Kontyngenty Policyjne”, której dokonał – reprezentujący zastępcę komendanta głównego Policji, nadinsp. Romana Kustera, – dyrektor Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak. Okazją do jej przygotowania stała się 30. rocznica udziału polskiej Policji w międzynarodowych misjach pokojowych, wypadająca w dniu 27 marca. Tamtego właśnie dnia 1992 r. ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych zadecydowali – na podstawie uchwały Rady Ministrów RP - o utworzeniu polskiej grupy policyjnej w Siłach Ochronnych ONZ w Jugosławii (UNPROFOR), w ramach której służbę na Bałkanach rozpoczęło wkrótce 30 pierwszych polskich policjantów.

W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział m.in. mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki – Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP; podinsp. Iwona Wysocka-Zowczak – Zastępca Dyrektora BMWP KGP;  Tomasz Jasionek – przedstawiciel Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa; mł. insp. Ireneusz Sieńko – naczelnik Wydziału Prezydialnego CBŚP; mł. insp. Rafał Zamrzycki – Wydział Prezydialny CBŚP; nadkom. Paulina Macczak – naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP; podinsp. Michał Kocot – ekspert Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP; podkom. Michał Damps – radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP; ks. Bogusław Zagórski - kapelan KWP w Lublinie.

Otwierając przygotowaną przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP okolicznościową wystawę, obrazującą 30-letnią historię owocnej współpracy polskiej Policji z bratnimi formacjami policyjnymi ONZ w dziele umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego, dyrektor Musielak podkreślił, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, który może poszczycić się wyjątkowo długą tradycją udziału w międzynarodowych misjach pokojowych. Początkowo były to głównie misje wojskowe pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, a pierwszym polskim kontyngentem wysłanym poza granice naszego kraju w ramach ONZ była Polska Wojskowa Jednostka Specjalna Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Był to kontyngent logistyczny Wojska Polskiego oddelegowany w ramach sił pokojowych ONZ na Półwysep Synaj i Wzgórza Golan w latach 1973-1979.

Dzisiaj Polska jest jednym z największych „udziałowców” w misjach pokojowych ONZ – stwierdził podinsp. Krzysztof Musielak. - Wieloletnie doświadczenie polskiej Policji sprawia, że udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, jest pożądany przez organizacje i społeczność międzynarodową. Zapraszanie Polski do udziału w misjach, świadczy o uznaniu jej roli w ogólnoświatowych wysiłkach na rzecz pokoju i docenianiu przez społeczność międzynarodową zdolności polskiej Policji do prowadzenia bardzo wymagających operacji, organizowanych niekiedy w bardzo trudnych sytuacjach konfliktowych.

Podziękowania dla kierownictwa Komendy Głównej Policji za wyrażenie zgody na zorganizowanie tej wystawy, a pracownikom Biura Edukacji Historycznej – za jej wykonanie, złożył mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki, były wielokrotny „policyjny misjonarz”, dziś prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP. Polscy policjanci – podkreślił prezes Górnicki – zawsze cieszyli się dobrą opinią w świecie, ze względu na swój profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzonych im zadań. Naszych funkcjonariuszy cechuje szacunek dla innych kultur i uznawanych przez nie wartości. Jest to niezwykle ważna cecha, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość operacji prowadzonych jest w regionach o innej kulturze.

Prezes Górnicki wyraził też przekonanie, że wystawa ta znajdzie stałe miejsce w murach Muzeum Policji. Aby odwaga i bezkompromisowość  naszych funkcjonariuszy biorących udział w operacjach pokojowych były zawsze przykładem dla innych.

Wystawa „Polskie Kontyngenty Policyjne” w interesujący sposób przedstawia nie tylko historię i rolę jaką one odegrały (i nadal odgrywają) w strukturach międzynarodowych, ale pozwala również lepiej poznać ten słabo upubliczniany dotąd w mediach aspekt pracy naszej Policji w różnych zakątkach świata. Przybliża też podstawy prawne regulujące działalność polskich kontyngentów, problemy doboru i szkolenia funkcjonariuszy, prezentuje sprzęt i wyposażenie   naszych jednostek, staje się również świadectwem ich ciężkiej służby, a nade wszystko wyrazem hołdu dla naszych Koleżanek i Kolegów, którzy w ciągu tych trzydziestu lat służyli w polskich kontyngentach policyjnych poza granicami kraju, godnie reprezentując polską Policję.

Ale służba na terenie funkcjonowania misji zagranicznych, to nie tylko kontakt z obcą kulturą i oglądanie ładnych krajobrazów. To również wiele sytuacji niebezpiecznych, w których zagrożone bywa zdrowie i życie polskich funkcjonariuszy. Jak choćby te z 17 marca 2008 r., kiedy w Kosowskiej Mitrowicy doszło do starć pomiędzy Serbami i Albańczykami. Na usiłujących ich rozdzielić policjantów w błękitnych beretach posypały się kamienie i „koktajle Mołotowa”. Rannych zostało m.in. 28 polskich funkcjonariuszy i kilkunastu ukraińskich (jeden zmarł). W 30-letniej historii policyjnych kontyngentów odnotowano też wśród naszych funkcjonariuszy trzy ofiary śmiertelne: 7 grudnia 1995 r. w wyniku wybuchu bomby-pułapki zginął w Iraku podinsp. Andrzej Kaczor; 17 września 1997 r. w Bośni i Hercegowinie w katastrofie helikoptera ONZ zginął podkom. Andrzej Buler; 6 stycznia 2005 r. w Monrowii (stolica Liberii) w jordańskim szpitalu zmarł na malarię mózgową podinsp. Bogdan Laskowski, dowódca polskiego kontyngentu w misji ONZ. Wspominał ich w swoim wystąpieniu prezes Weteranów, Marek Górnicki.

Reasumując - wystawa o polskich policjantach w misjach ONZ,  to niepodważalny dowód, że zagadnienie służby naszych „misjonarzy” w strukturach międzynarodowych wymaga dalszego badania i lepszego „sprzedania” w środkach masowego przekazu. Bo nie ma wątpliwości, że nasi  koledzy i (od 1999 roku) koleżanki wykonują tam "dobrą robotę". W ciągu minionych 30 lat pełnili odpowiedzialną służbę w ośmiu misjach pokojowych pod auspicjami ONZ, jednej misji pod  egidą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czterech – Unii Europejskiej i po jednej misji pod auspicjami Unii Zachodnioeuropejskiej oraz Inicjatywy Departamentu Stanu USA. Obecnie pełnią misje poza granicami kraju pod opieką Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W ramach kontyngentów policyjnych naszych funkcjonariuszy oddelegowano do służby 4142 razy. Wszędzie tam, gdzie działo się źle, dochodziło do aktów terroryzmu, sytuacji konfliktowych i walk etnicznych. Wykonywali też misje pokojowe i stabilizacyjne, mające na celu zapobieganie konfliktom zbrojnym w regionach nieustabilizowanych, jak również służące odbudowie struktur państwowych i zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Że robili to dobrze, dowodem są liczne odznaczenia przyznawane naszym policjantom oraz powierzanie im coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk w międzynarodowych kontyngentach.

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. BKS

Powrót na górę strony