Aktualności

Przepisy drogowe w Polsce cz. 5

Data publikacji 07.06.2022

Każda osoba jeżdżąca na rowerze po drogach publicznych winna się zaopatrzyć w imienną kartę rowerową, bez fotografji, wydaną przez władze administracyjne I instancji. Kartę powyższą winni używający rowerów na drogach publicznych mieć przy sobie i okazywać na każde żądanie organów, wymienionych w § 56 omawianego rozp. (§ 24).

Rowery, używane do jazdy na drogach publicznych, winny być zaopatrzone w dobrze działający hamulec oraz w dzwonek jako sygnał ostrzegawczy, a z chwilą nastania zmroku—w za­paloną latarkę o białem świetle. Zabrania się używać przy jeździe na rowerze innych przyrzą­dów jako sygnałów dźwiękowych (§ 25).

Jadący na rowerach po drogach bitych lub brukowanych mogą używać poboczy (burt), o ile to nie utrudnia ruchu pieszego, odbywającego się po tych poboczach. Zabrania się używać do jazdy na rowerze chodników w obrębie miast i miejsc zamieszkałych (§ 26).

Rowery z przystosowanemi motorami (sil­nikami) napędowemi podlegają przepisom o ru­chu samochodów ł Innych pojazdów mecha­nicznych (§ 27).

Zabrania się pędzić drogą publiczną zwie­rzęta bez dostatecznego dozoru, a mianowicie: jeden poganiacz może pędzić najwyżej 15 sztuk koni lub bydła względnie 40 sztuk owiec lub trzody chlewnej. Przepis powyższy nie stosuje się do pędzenia bydła z miejsca postoju na pastwisko i odwrotnie (§ 28).

Zabrania się pozostawiać dzieci na jezdni dróg publicznych bez opieki oraz wypuszczać na drogi zwierzęta i ptactwo domowe (§ 29).

Zabrania się jeździć saniami po drogach publicznych bez dzwonków lub grzechotek. Za­brania się również używać sani bez dyszla lub hołobli, mających zaprząg tylko z postronków lub pasów (§ 30).

Zabrania się przewozić ciężary na drogach publicznych saniami, których płozy mają w czę­ści dolnej mniej niż 120 ctm. długości i mniej niż 10 ctm. szerokości (§ 31).

Zabrania się wozić drogą publiczną bez przykrycia lub też wystawiać wzdłuż drogi lub przy drodze przedmioty mogące płoszyć zwierzęta pociągowe i bydło, względnie wywoływać u ludzi przestrach lub obrzydzenie (§ 32).

Ze względu na stan mostów lub nawierzchni drogi, jako też ze względu na specjalne warun­ki bezpieczeństwa ruchu, mogą właściwe władze miejscowe czasowo zabraniać lub ograniczać ruch pojazdów względnie niektórych ich rodza­jów, na określonych odcinkach dróg {§ 33).

C. Urządzenie i utrzymanie zajazdów. Przy wszelkich zakładach i urządzeniach, związanych z postojem pojazdów, winna być pozostawiona wolna od zabudowań przestrzeń poza bocznym rowem przydrożnym, wystarczająca dla pomiesz­czenia tej ilości pojazdów (tak osobowych jak i wozów ciężarowych), jaka, według przewidy­wań przy zakładaniu zajazdu, może się groma­dzić w czasach najbardziej intensywnego ruchu (targi, jarmarki, odstawa buraków i t. p.). W ra­zie niedostatecznej szerokości pasa gruntu, prze­znaczonego na zajazd pomiędzy zakładem a ro­wem przydrożnym, winien być urządzony plac dla zajazdu o odpowiedniej powierzchni obok za­kładu lub poza nim. Rozmiary placu, przezna­czonego na postój pojazdów, oznaczy w każ­dym poszczególnym wypadku odnośna wła­dza (§ 34).

Miejsca, przeznaczone na zajazdy, jak rów­nież dojazdy do tych zajazdów z dróg — winny posiadać’ twardą nawierzchnię (§ 35).

Właściciele lub dzierżawcy zakładów i urzą­dzeń związanych z postojem pojazdów mają obowiązek utrzymywania zajazdów i dojazdów do tychże w stanie należytej czystości — jako też ustawienia i utrzymywania znaków, sporządzo­nych według wskazówek zarządu drogowego, z tablicami głoszącemi zakaz urządzania postoju na jezdni i poboczach drogi przed zajazdem (§ 37).

D. Znaki drogowe. Odnośne postanowie­nia co do znaków drogowych zawierają §§ 38—55 rozporządzenia. Przewidują one mianowicie dwie kategorje tych znaków: informacyjne i ostrze­gawcze.

Do rzędu informacyjnych należą znaki: ki­lometrowe i hektometrowe (co 100 kilometrów), mostowe (z liczbą kilometra, na którym wypada most oraz liczbą kolejną mostu na danym kilo­metrze) i drogowskazy.

Do kategorji znaków ostrzegawczych zali­czają się: zapory (zmuszające do zatrzymania się przed przeszkodą powodującą przerwę w ko­munikacji); znaki rogatkowe (okrągłe tarcze czerwone dla zatrzymania pojazdów w celu po­boru myta drogowego, mostowego, miejskiego, załatwienia formalności granicznych i t. p.); zna­ki sygnalizujące utrudnienia ruchu, wymagające zwolnienia jazdy (podajemy je na okładce ni­niejszego numeru).

Zapory w miejscach przerw komunikacji jak również wszelkie inne miejsca, wymagające zatrzymania ruchu, winny być z nastaniem ciem­ności zaopatrzone w światło czerwone, widocz­ne z odpowiedniej odległości (§ 53).

Źródło: „Na Posterunku”, nr 17/1928, Z. Grzegorzewski, zdj. NAC

  • Most kamienny przy Wodogrzmotach Mickiewicza na drodze z Zakopanego do Morskiego Oka. Widoczny ruch na drodze bryczki, rowerzysta, motocykl, piesi
Powrót na górę strony