Aktualności

Przepisy drogowe w Polsce cz. 9

Data publikacji 13.06.2022

Od zmroku do świtu oraz podczas silnej . mgły pojazd powinien mieć zapalone dwie latar­nie przednie, tylną latarnię czerwoną oraz mieć oświetlone tylne znaki rejestracyjne. Używanie reflektorów dozwolone jest jedynie tam, gdzie niema oświetlenia publicznego lub gdzie ono jest niedostateczne. Przy wymijaniu z zapalonemi reflektorami pojazdów jadących z przeciwnej strony, kierowca obowiązany jest opuścić rażący snop światła, zmniejszyć jego natężenie lub przełączyć reflektory na latarnie tak, aby światło nie raziło jadących z przeciwnej strony, a po­zostawiało drogę dostatecznie oświetloną na 25 metrów przed pojazdem. Podczas postoju na drodze po zapadnięciu zmroku oraz podczas silnej mgły, kierowca obowiązany jest zaświecić tylną latarkę czerwoną oraz oświetlić tylne znaki rejestracyjne (§ 45).

Kierowcy pojazdów straży ogniowej i po­licji państwowej, śpieszących do wypadków, nie są obowiązani stosować się do przepisów o szyb­kości, o ruchu pojazdów na skrzyżowaniach dróg i ulic, o mijaniu i wyprzedzaniu pojazdów oraz mogą używać odmiennego oświetlenia i od­rębnych sygnałów dźwiękowych, a znajdujący się na drodze obowiązani są zawczasu usuwać się z drogi i pozostawiać miejsce wolne tym pojazdom. Poza tem, o ile to jest konieczne ze względu na interes publiczny, wojewódzkie wła­dze administracji ogólnej mogą nadawać upraw­nienia, wymienione w ustępie pierwszym, ambu­lansom sanitarnym pewnych instytucyj publicz­nych i prywatnych; z uprawnień tych mogą ko­rzystać tylko ambulanse śpieszące do wypadków. Wojewódzkie władze administracji ogólnej mogą zabronić osobom prywatnym używania na pew­nym obszarze sygnałów dźwiękowych, używa­nych na tym obszarze przez instytucje, wymie­nione w ustępach pierwszym i drugim, w oko­licznościach przytoczonych w tych ustępach (§ 46).

Kierowca pojazdu obowiązany jest stoso­wać się do znaków, dawanych mu przez funkcjonarjuszów służby drogowej tudzież policji pań­stwowej i urzędów gminnych oraz do znaków, sygnałów mechanicznych, świetlnych i t. p., ustawianych na drogach publicznych przez wła­ściwe władze (§ 47).

Kierowcy pojazdów, których całkowita waga przekracza 3500 kilogramów, obowiązani są przy wjazdach na mosty zwracać uwagę na tablice, określające dopuszczalne obciążenie mostu (cię­żar ruchomy), i w razie, gdy całkowita waga pojazdu przekracza wskazane na tablicy obcią­żenie, nie powinni przejeżdżać przez most bez specjalnego pozwolenia właściwego zarządu dro­gowego (§ 48).

Kierowca pojazdu, który spowodował wy­padek z ludźmi, powinien niezwłocznie zatrzy­mać pojazd i przyjść z pomocą ofiarom wy­padku (§ 49).

Przed każdym wyjazdem kierowca powinien upewnić się czy pojazd znajduje się w sta­nie zdatnym do ruchu w myśl przepisów niniej­szego rozporządzenia (§ 50).

Zabrania się kierowcy:

a) prowadzić pojazd, będąc w stanie nie­trzeźwym;

b) oddalać się od pojazdu przy pracującym silniku lub bez sprowadzenia pojazdu na prawą stronę jezdni jak najdalej od środka dro­gi, albo wreszcie bez zaciśnięcia hamulca i bez zastosowania urządzenia, uniemożliwiającego wprawienie pojazdu w ruch przez osoby niepowołane;

c) dopuszczać do dymienia pojazdu z wy­jątkiem chwili ruszania z miejsca i zmiany szybkości;

d) dopuszczać do hałaśliwego wydmuchu gazów spalinowych w zabudowanych dzielnicach miast, uzdrowisk i innych osiedli oraz przy wy­mijaniu ludzi i zwierząt;

e) ładować pojazd w ten sposób, aby sze­rokość naładowanego pojazdu przekraczała 21/2, metra, a ogólna wysokość nad poziomem drogi 4 metry (§ 51).

Właściciel pojazdu lub jego pełnomoc­nik tudzież kierowca obowiązani są dbać o na­leżyte zaopatrzenie pojazdu we wszystkie prze­pisane przyrządy i urządzenia, o prawidłowe ich działanie oraz o zaopatrzenie pojazdu w przepi­sane znaki rejestracyjne. Znaki rejestracyjne po­winny być utrzymywane w stanie czytelnym. Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik tudzież kierowca są odpowiedzialni za rozmyślne albo nieostrożne dopuszczenie do samodzielnego prowadzenia pojazdu osoby, nie posiadającej po­zwolenia na prowadzenie takiego pojazdu oraz za rozmyślne lub nieostrożne dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych pojazdu, który nie jest zaopatrzony w dowód rejestracyjny względnie w specjalne pozwolenie na próbną jazdę lub w międzynarodowe świadectwo dro­gowe (§ 52).

Kierowca pojazdu obowiązany jest mieć przy sobie pozwolenie na prowadzenie pojazdu oraz dowód rejestracyjny pojazdu albo specjal­ne pozwolenie na próbną jazdę, międzynarodo­we świadectwo drogowe lub wojskowy dowód rejestracyjny. Kierowca powinien okazywać powyższe dokumenty na żądanie funkcjonarjuszów służby drogowej, urzędów gminnych tudzież policji państwowej (§ 53).

Źródło: „Na Posterunku”, nr 17/1928, Z. Grzegorzewski, zdj. NAC

  • Samochód osobowy na drodze nieopodal Krakowa
Powrót na górę strony