Aktualności

Przepisy drogowe w Polsce cz. 11

Data publikacji 15.06.2022

I. Międzynarodowy ruch pojazdów. W międzynarodowym ruchu pojazdów przynależność państwową oznacza się następującemi literami (inicjałami):

Rustrja — „R“,

Belgja — „B-,

Wieika Brytanja — „GB“,

Bułgarja — „BG“,

Czechosło­wacja-—„CS“,

Danja — „DK“,

Estonja—„EW“,

Francja — „F“,

Finlandja — „SF“,

Wolne miasto Gdańsk — „DA,

Grecja „GR“,

Hiszpanja — „E“,

Holandja — „NL“,

Indje— „BI",

 lrlandja — „SE“,

Jugosławja — „SHS“,

Lichtenstein — „FL“,

Litwa — „LT“,

Luksemburg — „L“,

Ło­twa— „LR",

Monaco — „MC“.

Niemcy — „D“,

Norwegja — „N“,

Polska—„PL",

Portugalja — „P",

Rumunja—„RM“,

Zagłębie Saary— „SA”,

Szwajcarja — „CH“,

Szwecja — „S“,

Turcja „TR“,

Węgry — „H“,

Włochy — „I“,

Związek Soc. Rep. Rad — „SU“ (§ 98).

Osoby pragnące korzystać z pojazdów, dopuszczonych do ruchu w jednem z państw, któ­re przystąpiły do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu automobilowego, mogą używać tych pojazdów na drogach publicznych Rze­czypospolitej Polskiej, o ile posiadają prawidło­wo wystawione i nieprzedawnione międzynarodowe świadectwo drogowe, o ile odnośne pojazdy są zaopatrzone w znaki rejestracyjne państwa, z którego pochodzą, i w umieszczoną z tyłu po­jazdu tablicę z literami, ustalającemi ich przynależność państwową (inicjał). Tablica ta od zmro­ku do świtu i podczas silnej mgły powinna być oświetlona (§ 99).

Przy wjeździe i wyjeździe oraz w czasie ruchu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowe świadectwo drogowe powinno być okazywane na każde żądanie funkcjonarjuszów służby celnej i drogowej, tudzież policji państwo­wej i urzędów gminnych (§ 100).

Przed zarejestrowaniem pojazdu, który przybył z zagranicy bez międzynarodowego świdectwa drogowego, wolno pojazd użyć na przeciąg najwyżej dwunastu godzin jedynie dla dojazdu do najbliższego miasta wojewódzkiego, posługu­jąc się kwitem urzędu celnego i pisemnem stwier­dzeniem przez policję terminu wjazdu. Kwit po­wyższy należy okazywać na żądanie funkcjonar­juszów służby drogowej tudzież policji państwo­wej i urzędów gminnych (§ 102).

Źródło: „Na Posterunku”, nr 17/1928, Z. Grzegorzewski, zdj. NAC

  • Samochód osobowy na drodze
Powrót na górę strony