Aktualności

Ś. p. przodownik Skałecki Michał

Data publikacji 18.06.2022

Dnia 25.IVr. b. zmarł śmiercią tragiczną przód. Michał Skałecki, komendant posterunku Rakoniewice (pow. Wolsztyn), osierociwszy żonę i troje dzieci.

Nocy krytycznej ś. p. Skałecki napotkał 3 podejrzanych osobników, których doprowadził z podniesionemi rękoma do posterunku odle­głego o 200 metrów. Kiedy przybyli wszyscy przed budynek posterunku, jeden z zatrzyma­nych, pod pozorem, że bierze od towarzysza dokumenty dla wyle­gitymowania się, prze­jął od niego rewolwer, z którego strzelił do przód. Skałeckiegoz odległości około 6 kroków. Ugodzony kulą w brzuch, przod. Skałecki odbezpie­czył karabin i dałjeszcze do uciekających 2 strzały, które jednak chybiły. Bandyci, ostrzeliwując się, zbiegli, przód. Skałecki zaś udał się do kancelarji posterunku. Natych­miast zarządzony pościg nie dał rezultatu. Przodownik Skałecki zaś, przewieziony do szpitala w Grodzisku, zmarł wkrótce po doko­nanej operacji.

Pogrzeb poległego odbył się w dniu 28.IV r. b. Wzięli w nim udział: komendant woje­wódzki insp. dr. Hass, miejscowy starosta Woź­niak oraz starosta sąsiedniego powiatu Śmigiel—Ciemniewski, inspekcyjny nadkom. Małysa, ko­mendant powiatowy podkom. Sauermann, przed­stawiciele władz państwowych i samorządowych oraz bardzo licznie zebrana publiczność. Zwło­ki na cmentarz ponieśli na miejsce wiecznego spoczynku koledzy zmarłego.

Kondukt pogrzebowy składał się z orkie­stry 55 p. p., delegacyj z wieńcami od wojewody poznańskiego, komendanta wojewódzkiego, Ko­mendy Powiatowej i kolegów, z policyjne­go oddziału honoro­wego, oddziału przy­sposobienia wojsko­wego, kolejarzy, stra­ży ogniowej, strzel­ców oraz powstańców i wojaków. Z okolicy przybyło sześciu księ­ży. Nad grobem wygłosił piękną mowę ks. proboszcz Graszyński, który zwrócił się najpierw do ro­dziny zmarłego ze słowami pociechy, a do miejscowego społeczeństwa z wezwaniem, by bohatera, który w obronie ich życia i mienia poniósł śmierć, zachowali w pamięci, a w do­wód swej wdzięczności ustawili pomnik nad je­go grobem, szczerą zaś modlitwą za jego dusze uprosili mu rychłą nagrodę u Boga.

Cześć pamięci Poległego!

Źródło: „Na Posterunku”, nr 21/1928

  • Kondukt żałobny
Powrót na górę strony