Aktualności

Rozpoczęcie oficerskiego kursu policji

Data publikacji 12.06.2022

W dniu 4 czerwca r. b. o godz. 11-ej odbyło się w Warszawie przy ul. Krochmalnej otwarcie nowego kursu oficerskiego policji. Jest to pierwszy kurs tego rodzaju, powołany po przerwaniu w policji wyszkolenia na rok czasu, który to okres był zużyty na prace przygotowawcze, mające na celu oparcie szkolnictwa policyjnego na nowych, bardziej racjonalnych podstawach, czego ostatecznym wyrazem było zakończenie w dniu 31 marca r. b. pierwszego kursu instruktorów (wykładowców) szkolnych P. P. Otworzył kurs komendant główny policji płk. Jagrym-Maleszewski, który wygłosił następujące przemówienie wstępne:

„Otwarcie obecnego kursu jest momentem tyle ważnym, że zapoczątkowuje nowy etap szkolnictwa policyjnego. Jak bowiem zamknięcie pierwszego w Polsce kursu instruktorów szkol­nych P. P. było zakończeniem prac przygoto­wawczych, zmierzających do oparcia szkolnictwa policyjnego na racjonalnych podstawach — tak otwarcie kursu niniejszego jest wyrazem uru­chomienia zreformowanych z gruntu szkół po­licyjnych".

„Jest Was stu słuchaczów, stu ludzi, którzy zdobyte umiejętności mają zkolei rzeczy przelać w umysły setek policjantów. Jest Was stu przodowników, mających za sobą lata ciężkiej służby policyjnej, znających dobrze dolę policjanta, któ­rej doświadczyliście na samych sobie: daje mi to rękojmię, że odczuwać będziecie zawsze, rozu­mieć i cenić pracę szeregowych, tej podstawy korpusu policyjnego. Jest wśród Was większość oficerów rezerwy, posiadających już z tego ty­tułu kwalifikacje do stanowiska oficerów policji, są wśród Was również nie posiadający stopnia oficerów rezerwy, którzy jednak swą długotrwałą sumienną służbą zdobyli sobie narówni z tam­tymi prawa oficerskie".

„Wzywam więc Panów do usilnej pracy, któraby zaświadczyła, że nadzieje, jakie w Was pokładam jako w przyszłych oficerach policji, nie są płonne".

Poza komendantem głównym, który przy­jechał w towarzystwie szefa sekretarjatu ppułk. Magiera, na otwarcie przybyli między innymi: za­stępca komendanta głównego nadinsp. Wardęski; naczelnicy wydziałów Min. Spr. Wewn. Adelstein i Kawecki; komisarz rządu Jaroszewicz z zastęp­cą szefa bezpieczeństwa Lissowskim; radcy ministerjalni Czapiński i Dubiel, inspektorzy poli­cji — mjr. Bałaban, Czyniowski, Galie, Kaufman, Koral, Walczak; podinspektorzy — Horodyski, Kłak, Piątkiewicz, Schuch, Sobolewski, por. Kusiński oraz nadkomisarze — Stadler i Szeryński.

Kurs, liczący dwie kompanje po 50 słucha­czów, prowadzi w charakterze komendanta szko­ły nadkomisarz Szatkowski. Słuchacze rekrutu­ją się wyłącznie ze starszych przodowników, które względu na wykształcenie (matura) bądź posiadane stopnie oficerów rezerwy upatrzeni są w przyszłości na stanowiska oficerskie. Kurs potrwa 8 miesięcy. Nauka odbywać się będzie według nowego, zreformowanego programu i obejmie następujące przedmioty: prawo i proce­dura karna (192 godziny); prawo państwowe i administracyjne (192 godz.); instrukcja służbo­wa (64); służba śledcza (96); biurowość (32); higjena, medycyna sądowa i ratownictwo (64); sto­warzyszenia (64); psychologja, logika, etyka i filozofja (64); nauka o broni i wyszkolenie strze­leckie (64); terenoznawstwo (64); stosunek do ludności i zasady zachowania się w służbie oraz poza służbą (32); musztra i ćwiczenia sprawności fizycznej (192); nauka o Polsce (64).

Po uroczystem otwarciu odczytany został słuchaczom szkoły następujący rozkaz komen­danta szkoły:

„Polska, mająca niepewnych i wrogich są­siadów, nie może istnieć bez armji, musi mieć armję silną. Siłą armji obok dobrego zaopatrze­nia w środki techniczne jest dobre wyszkolenie, wyćwiczenie oraz wewnętrzna spoistość i jedno­litość. Niewątpliwie każdy z Was przypomina sobie ten okres, kiedy w walkach armji naszej z nieprzyjacielem szedł żołnierz na bój w służ­bie Ojczyźnie bosy, bez należytego wyekwipo­wania i wyposażenia w środki techniczne, lecz był to okres powstania naszej Ojczyzny i utrwa­lania bytu niepodległego, był to okres przejścio­wy, który po zwycięskiej wojnie skończył się. Dziś każdy z Was widzi, że praca organizacyjna w armji stoi na bardzo wysokim poziomie, dziś widzicie, że wyszkolenie i wyposażenie żołnierza Armji Polskiej w niczem nie ustępuje armjom państw obcych".

„Wy, Żołnierze Policji, jesteście tą drugą armją — Armją Granatową, gotową zawsze do walki z wrogiem wewnętrznym. Dziś przystąpio­no do stworzenia siły Armji Granatowej. Aby stworzyć tę siłę,^ przystąpiono do racjonalnego szkolenia Was, Żołnierze Policji. Zadaniem szko­ły jest dać Wam tę wiedzę, jaka niezbędna jest do sprawnego i racjonalnego wykonywania obo­wiązków, jakie spadają na Was i utrzymać ciągłość ogólno-wojskowego wyszkolenia. Wy­szkolić Was, Żołnierze, na przyszłych oficerów P. P., wpoić zamiłowanie do służby i poszano­wanie praw i obowiązków, wychować w wielkich tradycjach narodowych, karności, posłuszeń­stwie i koleżeńskości oraz zrozumieniu roli żoł­nierza policji w życiu państwowem. To są głów­ne wytyczne, któremi będę się kierował przy szkoleniu".

„Witam Was, jako elewów szkoły oficer­skiej P. P. i wzywam do wytężonej pracy, aby­ście odpowiedzieli zadaniom i celom szkoły, abyście wytworzyli tę siłę, jaka potrzebna jest Ojczyźnie".

Komendant Szkoły:

  (—) Szatkowski

     nadkomisarz.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 25/1928

  • Grupa gości i słuchaczów kursu
  • I kompania kursantów
Powrót na górę strony