Aktualności

Zakończenie I Kursu Instruktorów Szkolnych P.P. cz. 2

Data publikacji 22.06.2022

I Kurs Instruktorów Szkolnych rozpoczął się w Warszawie w końcu kwietnia ubiegłego roku. Dyrektorem nauk na kursie był podinsp. Kom. Gł. P. P. Horodyski, komendantem szkoły—nadkom. Gottas, komendantem kompanji— podinsp. Zieliński. Wykładane były między innemi następujące przedmioty: prawo karne wszystkich dzielnic—podinsp. Horodyski, za wyjątkiem  procedury karnej b. zaboru rosyjskiego, którą wykładał kom. Librach; prawo państwowe — podinsp. Horodyski, prawo admin. b. zab. ros.— radca Min. Spr. Wewn. Czapiński; prawo admin. b. zab. prusk. — radca . Min. Spr. Wewn. Dubiel; prawo admin. b. zab. austrj.—podinsp. Horodyski; służba śledcza—podinsp. Piątkiewicz, nadkom. dr. Lax, nadkom. Mikulicz, kom. Jakubiec i kom. Grimm; instrukcja służbowa—podinsp. Sobolewski i podinsp. Schuch; medycyna sądowa—prof. dr. Grzywo-Dąbrowski; higjena i ratownictwo — dr. Fele oraz lekarz naczelny Pogotowia Ratunkowego dr. Białokur; pedagogika — prof. Dobrowolski, dyrektor Państwowego Liceum w Krzemieńcu, oraz prof. Godecki; filozofja i etyka — prof. dr. Myślicki; nauka o Polsce — prof. dr. Kupczyński Tadeusz, kurator krakowskiego okręgu szkolnego; historja powszechna—radca Min. Wyznań Relig. i Ośw. Publ. Siwak, wizytator szkół; psychologja—prof. dr. Ziembiński; dydaktyka— prof. Bednarczyk; opieka społeczna — wicewojewoda warszawski Łopatto; sztuka i kultura — prof. Samotyhowa; miary i wagi — wicedyrektor Głównego Urzędu Miar Muszkat; wychowanie służbowe i towarzyskie — nadkom. Stadler; stowarzyszenia — radca Min. Spr. Wewn. Lenartowicz; wychowanie fizyczne i sport — kpt. Komander; wyszkolenie bojowe i musztra — kpt. Szymonowicz; nauka o broni, wyszkolenie strzeleckie — kpt. Drzewicki; piechota i taktyka ogólna —; mjr. S. G. Krogułski; kawalerja — mjr. S. G. Żórawski; walki uliczne — ppłk. S. G. Rowecki; lotnictwo — mjr. S. G. Romeyko; artylerja — ppłk. S. G. Horoch; regulaminy służby wewnętrznej — mjr. S. G. Łańcucki; terenoznawstwo — mjr. S. G. Niewiarowski; łączność — ppłk. S. G. Dshlen; obrona przeciwlotnicza — mjr. S. G. Kędzir; umocnienia polowe — mjr. S. G. Galiński; walka przeciwgazowa — mjr. Sypiewski i por. Marynowski; organizacja armji — kpt. S. G. Dekański; mobilizacja — mjr. S. G. Lityński; zaopatrzenie — ppłk. S. G. Sosabowski; transporty — mjr. S. G. Kirszensztejn; służba etapowa — mjr. S G. Biernacki i kpt. S. G. Tokarz; służba Informacyjna — mjr. S. G. Grudziński i kpt. S. G. Cho- dacki; żandarmerja — mjr. Podgórski.

Kurs ukończyli (w kolejności stopni służbowych i województw):

Nadkomisarz: Kloske (Śląsk).

Komisarze: Madejczyk (woj. kielec.), Muhlner (tarnop.), Stronczak (Iwowsk.), Olendzki (wileńsk.).

Podkomisarze: Dsńczuk (łódzk.), Zieleniec (kielec.), Pikor (Warszawa), Ostrowski (tarnop.), Jackiewicz (pomor.), Zychowski (tarnop.), Buyko, Dobrzański (wileńskie).

Aspiranci: Okoński (Kom. Gł.), Litwin, Chełmiński (warszawskie), Grabowski (łódz.), Sslecki (kielec.), Formusiewicz, Waydyk, Dzierzyński (białost.), Janusz, Polek (krak.), Kordys, Gizejowski (Iwowsk.), Darocha, Jarosz (tarnop.), Szymczuk (stanisł.), Hickiert, Podrózek, Trzesowski, Kochmański (poznańsk.), Królikiewicz, Mazanek, Balcer (wrońsk.), Borysiewicz, Szymkiewicz, Orłowski, Markuszewski (poleskie), Głuchowski (nowogr.), Wec, Zatoń, Mankiewicz, Leo, Grabowski, Piskozub (wileńskie).

Starsi przodownicy:   Broda (warsz.), Banasiek, Rosiński, Olszewski (łódzkie), Harmatiuk, Landeburgski (kielec.), Białkowski, Starzyński, Walesiński (lube!.), Wojtczak, Okołowicz (białost.), Rudzki, Cywiński, Mazurek, Hebda (Warszawa), Lachowicz (krak.), Biel, Nowak, Lewicki, Pasierski (lwów.), Jóźwiak, Harczyński, Grzeczyło, Kosiarski (tarnop.), Jaśkowiak, Jelonek (pozn.), Jasiński, Kulesza (wołyńsk.), Kopeć, Trofimowicz (poles.), flftowicz (nowogr.), Iwańczyk, Konarski, Krukowski, Sikorski, Micke, Ślęzak, Tomaszewicz (wileńsk.), Kubaczka, Szczot (śląskie).

Źródło: „Na Posterunku”, zdj. NAC

  • Policjanci podczas nauki kierowania ruchem ulicznym
Powrót na górę strony