Aktualności

Policyjne kalendarium - grudzień

Data publikacji 01.12.2022

90 LAT TEMU­

Grudzień 1932

● W Toruniu, z inicjatywy grupy oficerów PP oraz finansowym wsparciu  Miejskiego Komitetu LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej),  zorganizowano pierwsze na Pomorzu Koło Szybowcowe. Liczy ono obecnie 46 członków, w tym 3 oficerów i 9 szeregowych PP. Kieruje nim zarząd w składzie: kom. Buyko – prezes,  kpt. Krajewski – wiceprezes, podkom. Lec – sekretarz, post. Solarczyk – skarbnik oraz inż. Ostrowski – kierownik techniczny. Do wyróżniających się działaczy należy też asp. Toruński, pasjonat lotnictwa, który w ciągu kilku miesięcy zbudował szybowiec szkoleniowy typu C.W.III. Ten pierwszy na ziemi pomorskiej szybowiec został już zarejestrowany w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji i dopuszczony do eksploatacji – zdj. 1. 

● Akcja dożywiania dzieci bezrobotnych przez korpus Policji Państwowej rozwija się w całym kraju coraz lepiej. W miastach, gdzie funkcjonują kuchnie szeregowych PP, przyjmuje się po kilkoro lub kilkanaścioro dzieci na obiady. W niektórych miejscowościach, tam gdzie nie ma kuchni, oficerowie i szeregowi samorzutnie opodatkowują się drobną kwot90 LAT TEMU¬
Grudzień 1932
● W Toruniu, z inicjatywy grupy oficerów PP oraz finansowym wsparciu  Miejskiego Komitetu LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej),  zorganizowano pierwsze na Pomorzu Koło Szybowcowe. Liczy ono obecnie 46 członków, w tym 3 oficerów i 9 szeregowych PP. Kieruje nim zarząd w składzie: kom. Buyko – prezes,  kpt. Krajewski – wiceprezes, podkom. Lec – sekretarz, post. Solarczyk – skarbnik oraz inż. Ostrowski – kierownik techniczny. Do wyróżniających się działaczy należy też asp. Toruński, pasjonat lotnictwa, który w ciągu kilku miesięcy zbudował szybowiec szkoleniowy typu C.W.III. Ten pierwszy na ziemi pomorskiej szybowiec został już zarejestrowany w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji i dopuszczony do eksploatacji – zdj. 1.  
● Akcja dożywiania dzieci bezrobotnych przez korpus Policji Państwowej rozwija się w całym kraju coraz lepiej. W miastach, gdzie funkcjonują kuchnie szeregowych PP, przyjmuje się po kilkoro lub kilkanaścioro dzieci na obiady. W niektórych miejscowościach, tam gdzie nie ma kuchni, oficerowie i szeregowi samorzutnie opodatkowują się drobną kwotą, a za zebrane pieniądze zamawiają w jadłodajniach dania dla dzieci. Ostatnio akcja ta najlepiej zwija się w woj. łódzkim oraz w samej Łodzi i powiatach: pabianickim i łaskim. Została zauważona przez miejscowych włodarzy, m.in. wojewodę łódzkiego, który wystosował oficjalne pismo z podziękowaniem do inspektora Józefa Torwińskiego, komendanta wojewódzkiego PP w Łodzi.
● Na zebraniu Koła Stowarzyszenia „ Rodzina Policyjna” Grudziądz-Miasto uchwalono projekt dożywiania dzieci z najuboższych rodzin. Każda z członkiń koła zobowiązała się do systematycznego (codziennego) przygotowywania dla wybranego dziecka, uczęszczającego do szkoły, treściwego i smacznego posiłku. Pomysł policyjnych żon z Grudziądza odbił się szerokim echem wśród lokalnej społeczności, dając asumpt do rozwinięcia szerszych działań charytatywnych w policyjnym korpusie.
13 XII – W Warszawie powołano Komitet dożywiania dzieci bezrobotnych. Kieruje nim st. przod. Raczko, instruktor z IX Komisariatu PP. Do niego wpływają fundusze na dożywianie, uzyskiwane z dobrowolnych składek stołecznych policjantów. Rozdziela je na cztery rejony, obejmujące dzielnice: I – Powiśle, II – Wola, III – Mokotów i Ochota oraz IV – cała Praga. Codziennie  wydaje się 510 obiadów warzonych na zamówienie Komitetu w oddziałach wojskowych: I pułku szwoleżerów, I pułku przeciwlotniczym i 36 pułku piechoty. Pierwszeństwo w korzystaniu z posiłków mają sieroty po policjantach oraz najubożsi uczniowie ze szkół podstawowych - zdj. 2.
24 XII – W dzień wigilijny we wszystkich policyjnych jednostkach odbyły się uroczyste spotkania funkcjonariuszy, podczas których składano sobie nawzajem życzenia oraz tradycyjnie łamano opłatkiem - zdj.3.                          

40 LAT TEMU
Grudzień 1982
12 XII – Ukazał się jubileuszowy 1500. numer tygodnika MO „W Służbie Narodu”, którego pierwszy numer (jeszcze pod tytułem „Na Straży Demokracji”) ujrzał światło dzienne 37 lat temu – 14 kwietnia 1945 r.). Z tej okazji na ręce redaktora naczelnego „WSN”, płk. Romualda Łabanowa, napłynęły liczne listy z gratulacjami i życzeniami dalszych owocnych lat twórczej działalności - zdj.4.
13 XII -  Posiedzenie Sejmu PRL zwołane na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). W imieniu rządu, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński przedstawił Sejmowi propozycje zawieszenia stanu wojennego w Polsce. Zgodnie z sugestią WRON, Rada Państwa wystąpiła z apelem, aby przed jego ostatecznym zniesieniem: ● dać czas na pełne zakończenie powszechnej normalizacji w całym kraju, we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego; ● ustanowić szczególną regulację prawną dla tego nowego okresu, zapewniając Radzie Państwa uprawnienia do zawieszania  stanu wojennego lub do jego przywracania na obszarze całego kraju w razie zagrożenia spokoju, ładu i porządku publicznego; ● po ogłoszeniu zawieszenia stanu wojennego podjąć uchwałę w sprawie szczególnych zasad postępowania ułaskawieniowego. Propozycje Rady Państwa w postaci projektów ustaw nowelizujących prawo stanu wojennego uzyskały pełne poparcie przedstawicieli klubów i kół poselskich.
30/31 XII – Zgodnie z uchwałą Rady Państwa PRL, o północy z 30/31 grudnia 1982 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został zawieszony stan wojenny, wprowadzony niezgodnie z Konstytucją 13 grudnia 1981 r. W ślad za tym aktem prawnym minister spraw wewnętrznych polecił zwolnić wszystkich internowanych. Ośrodki odosobnienia dla internowanych uległy likwidacji.                    
Na mocy postanowienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej, w związku z toczącym się postępowaniem karnym, aresztowanych zostało kilku czołowych „Solidarności”: Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grzegorz Pałka, Andrzej Rozpłochowski i Jan Rulewski.

 20 LAT TEMU
Grudzień  2002
● Tragiczny grudzień. Czterech funkcjonariuszy Policji, znakomitych profesjonalistów w pełni sił twórczych, poniosło śmierć w dwóch wypadkach komunikacyjnych na drogach województw lubelskiego i pomorskiego. W obu przyczyną była utrata kontroli nad służbowym pojazdem i poślizg zakończony w jednym przypadku uderzeniem w drzewo, w drugim - zderzeniem z ciężarowym Jelczem. 10 grudnia w miejscowości Sitaniec (gm. Zamość) w doszczętnie rozbitym Fordzie-Focusie zginęło na miejscu trzech funkcjonariuszy CBŚ z Lublina: dwaj młodsi inspektorzy, 42-letni Jacek Adamczyk i 50-letni Witold Gontarz oraz 30-letni st. asp. Ryszard Krzysztoń. 30 grudnia, jadący służbowym radiowozem (jako pasażer), 37-letni kom. Tomasz Bieńkowski, specjalista Zespołu dw. z Przestępczością Samochodową i Narkotykową Sekcji Kryminalnej KMP w Grudziądzu, poniósł śmierć, kiedy Polonez, wyprzedzający inny pojazd, wpadł w poślizg i prawym bokiem uderzył w drzewo - zdj. 5-7.
9 XII – W gmachu KGP odbyła się konferencja prasowa poświęcona społecznej ocenie działalności Policji oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli. Uczestniczył w niej minister SWiA Krzysztof Janik. Badania, na zlecenie KGP, wykonała w całym kraju  wyspecjalizowana placówka – Ośrodek Badania Opinii Publicznej, w dniach 12-14 października br., na reprezentatywnej próbie losowej 3330 osób. Jak wynika z badań OBOP, w minionym 10-leciu zaufanie do Policji w społeczeństwie systematycznie wzrasta. W 1990 roku tylko co drugi obywatel ufał organom ścigania, obecnie swoje zaufanie deklaruje trzy czwarte społeczeństwa. Rośnie również poczucie bezpieczeństwa Polaków. Wprawdzie nie tak szybko, jak byśmy chcieli (od 1995 r. wzrosło z 50 do 56 proc. obecnie), ale tendencja jest wzrastająca.
15 XII – Weszły w życie znowelizowane zapisy ustawy o Policji. Sejm rozpatrzył je 13 listopada, a Senat nie wniósł zadnych uwag na posiedzeniu w dniu 21 listopada. Zniosły one obowiązek organizowania konkursów na wakujące stanowiska komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji, przywróciły centralne finansowanie Policji bez pośrednictwa wojewodów i starostów, a także poszerzyły terytorialne kompetencje komendanta stołecznego Policji, zrównując ponadto jego stanowisko z rangą pozostałych komendantów wojewódzkich.                                             
31 XII – Punktualnie o godz. 18 w Biurze Łączności i Informatyki KGP ruszył KCIK, czyli Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Jest to ogólnopolski system informacyjny, którego głównym celem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie instytucjom zajmującym się zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji mogących mieć decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu i ściganiu przestępstw, a także w zapobieganiu przestępczości. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych i unikatowych w skali europejskiej komputerów i odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego błyskawiczną wymianę informacji takim instytucjom, jak m.in. prokuratura powszechna i wojskowa, Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Celna, urzędy skarbowe, a także organy kontroli skarbowej i informacji finansowej. (Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie 5 stycznia 2003 r.: minister SWiA Krzysztof Janik oraz komendant główny Policji, generalny insp. Antoni Kowalczyk) – zdj. 8-9.
Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”
ą, a za zebrane pieniądze zamawiają w jadłodajniach dania dla dzieci. Ostatnio akcja ta najlepiej zwija się w woj. łódzkim oraz w samej Łodzi i powiatach: pabianickim i łaskim. Została zauważona przez miejscowych włodarzy, m.in. wojewodę łódzkiego, który wystosował oficjalne pismo z podziękowaniem do inspektora Józefa Torwińskiego, komendanta wojewódzkiego PP w Łodzi.

● Na zebraniu Koła Stowarzyszenia „ Rodzina Policyjna” Grudziądz-Miasto uchwalono projekt dożywiania dzieci z najuboższych rodzin. Każda z członkiń koła zobowiązała się do systematycznego (codziennego) przygotowywania dla wybranego dziecka, uczęszczającego do szkoły, treściwego i smacznego posiłku. Pomysł policyjnych żon z Grudziądza odbił się szerokim echem wśród lokalnej społeczności, dając asumpt do rozwinięcia szerszych działań charytatywnych w policyjnym korpusie.

13 XII – W Warszawie powołano Komitet dożywiania dzieci bezrobotnych. Kieruje nim st. przod. Raczko, instruktor z IX Komisariatu PP. Do niego wpływają fundusze na dożywianie, uzyskiwane z dobrowolnych składek stołecznych policjantów. Rozdziela je na cztery rejony, obejmujące dzielnice: I – Powiśle, II – Wola, III – Mokotów i Ochota oraz IV – cała Praga. Codziennie  wydaje się 510 obiadów warzonych na zamówienie Komitetu w oddziałach wojskowych: I pułku szwoleżerów, I pułku przeciwlotniczym i 36 pułku piechoty. Pierwszeństwo w korzystaniu z posiłków mają sieroty po policjantach oraz najubożsi uczniowie ze szkół podstawowych - zdj. 2.

24 XII – W dzień wigilijny we wszystkich policyjnych jednostkach odbyły się uroczyste spotkania funkcjonariuszy, podczas których składano sobie nawzajem życzenia oraz tradycyjnie łamano opłatkiem - zdj.3.                          

40 LAT TEMU

Grudzień 1982

12 XII – Ukazał się jubileuszowy 1500. numer tygodnika MO „W Służbie Narodu”, którego pierwszy numer (jeszcze pod tytułem „Na Straży Demokracji”) ujrzał światło dzienne 37 lat temu – 14 kwietnia 1945 r.). Z tej okazji na ręce redaktora naczelnego „WSN”, płk. Romualda Łabanowa, napłynęły liczne listy z gratulacjami i życzeniami dalszych owocnych lat twórczej działalności - zdj.4.

13 XII -  Posiedzenie Sejmu PRL zwołane na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). W imieniu rządu, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński przedstawił Sejmowi propozycje zawieszenia stanu wojennego w Polsce. Zgodnie z sugestią WRON, Rada Państwa wystąpiła z apelem, aby przed jego ostatecznym zniesieniem: ● dać czas na pełne zakończenie powszechnej normalizacji w całym kraju, we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego; ● ustanowić szczególną regulację prawną dla tego nowego okresu, zapewniając Radzie Państwa uprawnienia do zawieszania  stanu wojennego lub do jego przywracania na obszarze całego kraju w razie zagrożenia spokoju, ładu i porządku publicznego; ● po ogłoszeniu zawieszenia stanu wojennego podjąć uchwałę w sprawie szczególnych zasad postępowania ułaskawieniowego. Propozycje Rady Państwa w postaci projektów ustaw nowelizujących prawo stanu wojennego uzyskały pełne poparcie przedstawicieli klubów i kół poselskich.

30/31 XII – Zgodnie z uchwałą Rady Państwa PRL, o północy z 30/31 grudnia 1982 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został zawieszony stan wojenny, wprowadzony niezgodnie z Konstytucją 13 grudnia 1981 r. W ślad za tym aktem prawnym minister spraw wewnętrznych polecił zwolnić wszystkich internowanych. Ośrodki odosobnienia dla internowanych uległy likwidacji.                    

Na mocy postanowienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej, w związku z toczącym się postępowaniem karnym, aresztowanych zostało kilku czołowych „Solidarności”: Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grzegorz Pałka, Andrzej Rozpłochowski i Jan Rulewski.

 20 LAT TEMU

Grudzień  2002

● Tragiczny grudzień. Czterech funkcjonariuszy Policji, znakomitych profesjonalistów w pełni sił twórczych, poniosło śmierć w dwóch wypadkach komunikacyjnych na drogach województw lubelskiego i pomorskiego. W obu przyczyną była utrata kontroli nad służbowym pojazdem i poślizg zakończony w jednym przypadku uderzeniem w drzewo, w drugim - zderzeniem z ciężarowym Jelczem. 10 grudnia w miejscowości Sitaniec (gm. Zamość) w doszczętnie rozbitym Fordzie-Focusie zginęło na miejscu trzech funkcjonariuszy CBŚ z Lublina: dwaj młodsi inspektorzy, 42-letni Jacek Adamczyk i 50-letni Witold Gontarz oraz 30-letni st. asp. Ryszard Krzysztoń. 30 grudnia, jadący służbowym radiowozem (jako pasażer), 37-letni kom. Tomasz Bieńkowski, specjalista Zespołu dw. z Przestępczością Samochodową i Narkotykową Sekcji Kryminalnej KMP w Grudziądzu, poniósł śmierć, kiedy Polonez, wyprzedzający inny pojazd, wpadł w poślizg i prawym bokiem uderzył w drzewo - zdj. 5-7.

9 XII – W gmachu KGP odbyła się konferencja prasowa poświęcona społecznej ocenie działalności Policji oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli. Uczestniczył w niej minister SWiA Krzysztof Janik. Badania, na zlecenie KGP, wykonała w całym kraju  wyspecjalizowana placówka – Ośrodek Badania Opinii Publicznej, w dniach 12-14 października br., na reprezentatywnej próbie losowej 3330 osób. Jak wynika z badań OBOP, w minionym 10-leciu zaufanie do Policji w społeczeństwie systematycznie wzrasta. W 1990 roku tylko co drugi obywatel ufał organom ścigania, obecnie swoje zaufanie deklaruje trzy czwarte społeczeństwa. Rośnie również poczucie bezpieczeństwa Polaków. Wprawdzie nie tak szybko, jak byśmy chcieli (od 1995 r. wzrosło z 50 do 56 proc. obecnie), ale tendencja jest wzrastająca.

15 XII – Weszły w życie znowelizowane zapisy ustawy o Policji. Sejm rozpatrzył je 13 listopada, a Senat nie wniósł zadnych uwag na posiedzeniu w dniu 21 listopada. Zniosły one obowiązek organizowania konkursów na wakujące stanowiska komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji, przywróciły centralne finansowanie Policji bez pośrednictwa wojewodów i starostów, a także poszerzyły terytorialne kompetencje komendanta stołecznego Policji, zrównując ponadto jego stanowisko z rangą pozostałych komendantów wojewódzkich.                                             

31 XII – Punktualnie o godz. 18 w Biurze Łączności i Informatyki KGP ruszył KCIK, czyli Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Jest to ogólnopolski system informacyjny, którego głównym celem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie instytucjom zajmującym się zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji mogących mieć decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu i ściganiu przestępstw, a także w zapobieganiu przestępczości. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych i unikatowych w skali europejskiej komputerów i odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego błyskawiczną wymianę informacji takim instytucjom, jak m.in. prokuratura powszechna i wojskowa, Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Celna, urzędy skarbowe, a także organy kontroli skarbowej i informacji finansowej. (Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie 5 stycznia 2003 r.: minister SWiA Krzysztof Janik oraz komendant główny Policji, generalny insp. Antoni Kowalczyk) – zdj. 8-9.

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”
 

Powrót na górę strony