Aktualności

Policyjne kalendarium - maj

Data publikacji 01.05.2023

90 LAT TEMU­

Maj 1933

W Warszawie gościli dwaj przedstawiciele kierownictwa policji estońskiej: J. Sooman - zastępca dyrektora Departamentu Policji w Ministerstwie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Tallinie, oraz R.H. Taht - komisarz policji z Parnu. Celem ich wizyty było zapoznanie się z organizacją i strukturą polskiej Policji Państwowej, metodami zwalczania przestępczości, zwłaszcza kryminalnej, a także funkcjonowaniem Centrali Służby Śledczej. Po wizycie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych estońscy goście spotkali się z komendantem głównym PP, z zainteresowaniem obejrzeli Muzeum Policji, odwiedzili Rezerwę pieszą i konną, Urząd Śledczy m.st. Warszawy, policyjną stację radiową, a także wystawę pamiątek po królu Janie Sobieskim w Wilanowie - zdj. 1. 

 8 V – Zgromadzenie Narodowe większością 322 głosów ponownie wybrało prezydentem Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego, który w ciągu dotychczasowej 7-letniej kadencji zyskał najwyższy szacunek całego narodu - zdj. 2.

10 V – Prezydent Ignacy Mościcki przyjął przysięgę od członków nowego rządu, na którego czele stanął dotychczasowy minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego - Janusz Jędrzejewicz. Szefami resortów zostali: poczt i telegrafów - Emil Kaliński, przemysłu i handlu - Ferdynand Zarzycki, opieki społecznej - Stefan Hubicki, spraw zagranicznych - Józef Beck, skarbu – Władysław Marian Zawadzki,  komunikacji - Michał Butkiewicz, sprawiedliwości - Czesław Michałowski, spraw wewnętrznych – Bronisław Pieracki, rolnictwa i reform rolnych – Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski.  Na zdjęciu, obok Prezydenta Rzeczypospolitej siedzą (od lewej): prezes Rady Ministrów - Janusz Jędrzejewicz i minister spraw wojskowych - marszałek Józef Piłsudski. Stoją pozostali członkowie Rady Ministrów - zdj. 3.

16 V – Minister Spraw Wewnętrznych, płk. dypl. Bronisław Pieracki podpisał zarządzenie w sprawie organizacji w Warszawie specjalnego kursu dla komendantów posterunków PP. Ma on trwać dwa i pół miesiąca, a szkolenie polegać będzie głównie na zajęciach praktycznych.  Wybór kandydatów na kurs (od starszych posterunkowych wzwyż), komendant główny PP pozostawił do decyzji komendantom wojewódzkim Policji.   

25 V - Komitet narady rozbrojeniowej w Genewie, który kontroluje stan liczebny sił zbrojnych wszystkich państw, postanowił na swoim ostatnim posiedzeniu nie wliczać funkcjonariuszy Policji Państwowej do stanu liczebnego polskiej armii. Uzasadnienia tej decyzji nie podano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

40 LAT TEMU

Maj 1983

Sytuacja w kraju: W dniach 1-3 maja w kilkunastu miastach (m.in. w Krakowie, Gdańsku i  Warszawie) odbyły się pro-solidarnościowe kontrdemonstracje, zakłócające porządek publiczny. Przy niektórych musieli interweniować funkcjonariusze MO. Do sądów wpłynęły też pierwsze pozwy, wniesione w trybie przyspieszonym, dotyczące zakłóceń obchodów pierwszomajowego święta.

● Jak podała PAP, od 13 grudnia 1981 r. do 31 marca 1983 r., z powodu naruszeń praw stanu wojennego postawiono w stan oskarżenia ok. 3 tys. osób, z których 215 przebywa jeszcze w zakładach karnych. W dniach 7-9 maja w Warszawie obradował I Krajowy Kongres Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Jego uczestnicy przyjęli Deklarację Programową i wybrali na przewodniczącego – pisarza Jana Dobraczyńskiego. 10 maja Rada Państwa zalegalizowała pierwszą federację nowych związków zawodowych (hutników).

● Z danych Biura Ruchu drogowego KG MO wynika, że w całym kraju znacznie zmalała ostatnio liczba ujawnianych wykroczeń w ruchu drogowym, zwłaszcza na drogach lokalnych oraz drogach nie objętych stałym nadzorem przez funkcjonariuszy wydziałów rd., pozostających w gestii i pod kontrolą komisariatów i niektórych posterunków MO. Teza o nagłej poprawie dyscypliny wśród użytkowników dróg nie wytrzymuje – zdaniem ekspertów - krytyki nawet największych optymistów, a już na pierwszy rzut oka staje się niedorzeczna, gdy skonfrontuje się ją z aktualną statystyką wypadków komunikacyjnych w kraju nad Wisłą.

13 V – Weszła w życie znowelizowana ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która uznała życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu. Upoważniła organy władzy i administracji państwowej do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. ((D.U. nr 35 z 1982r., poz. 230). Organy te popierają także tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniają warunki sprzyjające działaniom tych organizacji.

14 V – W szpitalu zmarł 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, brutalnie pobity przez milicjantów z komisariatu na Starym Mieście w Warszawie. Jego śmierć zbulwersowała opinię publiczną w całym kraju.               

28 V -  Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał zaocznie na karę śmierci Zdzisława Najdera, szefa sekcji polskiej Radia Wolna Europa w Monachium.

 

20 LAT TEMU

Maj  2003

Codzienne problemy funkcjonowania oddziałów prewencji, działania podejmowane w sztabach Policji oraz koordynacja wszystkich tych zagadnień na szczeblu wojewódzkim były tematem narady pionu prewencji, która odbyła się w CSP w Legionowie. Uczestniczyli w niej zastępcy komendantów wojewódzkich ds. prewencji, naczelnicy sztabów Policji KWP (i KSP) oraz dowódcy oddziałów prewencji w miastach wojewódzkich i samodzielnych pododdziałów prewencji. Wzięli w niej udział także przedstawiciele resortu SWiA, MENiS, Straży Ochrony Kolei oraz szkół policyjnych. Kierownictwo KGP reprezentował pierwszy zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Władysław Padło. (Więcej o problemach służby prewencji sprzed 20 lat czytaj na str.: www.hit.policja.gov.pl).

 2 V – Mazowieccy policjanci otrzymali nowy sztandar. To dar mieszkańców województwa dla mazowieckiego garnizonu. Pieniądze od przedsiębiorców i osób fizycznych wpływały na konto powołanego w styczniu br. Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Zebrana kwota przerosła oczekiwania wszystkich, co świadczy o niegasnącym poparciu i zaufaniu do Policji. Z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Janika sztandar odebrał komendant wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, nadinsp. Wiesław Stach, który – zwracając się do zebranych licznie uczestników uroczystości – nie krył wzruszenia, mówiąc o tym, że jest on symbolem coraz ściślejszej współpracy ze społeczeństwem - zdj. 4-5.

14 V – W Szkole Policji w Katowicach gościli przedstawiciele sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z jej przewodniczącym Andrzejem Brachmańskim na czele. Posłowie mieli okazję poznać specyfikę funkcjonowania  śląskiego garnizonu Policji oraz stan zagrożenia przestępczością w woj. śląskim. Zwiedzili również obiekty szkoły, będącej jedyną tego typu policyjną jednostką na południu kraju. Gospodarzami spotkania byli: śląski komendant wojewódzki Policji, insp. Eugeniusz Szczerbak i komendant szkoły mł. insp. Marek Zawartka - zdj. 6.

29 V - Przed warszawskim Sądem Okręgowym zakończył się proces przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, określanej popularnie przez prasę jako „Pruszków”. Objęci aktem oskarżenia jego przywódcy, tworzący tzw. zarząd, zostali zatrzymani latem 2000 r. przez funkcjonariuszy CBŚ. Pięciu głównych obwinionych, uznanych za założycieli grupy przestępczej, udział w niej oraz przewodzenie, skazani zostali na kary od trzech do siedmiu lat więzienia. Podstawą skazania stały się zeznania kilku świadków koronnych.

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”

  • Goście z Estonii
  • Prezydent Ignacy Mościcki
  • Nowy rząd
  • Sztandar dla KWP w Radomiu
  • Sztandar
  • Szkoła w Katowicach
Powrót na górę strony