Zadania Biura

Data publikacji 22.07.2016

Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji realizuje zadania związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Do zadań  realizowanych w biurze należy w szczególności:

1)    upowszechnianie wiedzy na temat opracowywanych materiałów edukacyjnych, informacyjnych z zakresu tradycji i historii Policji oraz propagowania postaw prospołecznych i patriotycznych;
2)    koordynowanie i organizowanie wydarzeń oraz uroczystości o charakterze historycznym, patriotyczno-religijnym i rocznicowym z udziałem Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, a także dyrektora biura;
3)    współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i instytucjami kultury, w zakresie merytorycznym biura;
4)     współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie propagowania postaw prospołecznych i patriotycznych;
5)    nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami,
w zakresie merytorycznym biura;
6)    koordynowanie współpracy ze stowarzyszeniami, duszpasterstwem oraz fundacjami współpracującymi z Policją;
7)    współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i szkół policyjnych, w realizacji zadań z zakresu upowszechniania historii i tradycji Policji oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
8)    koordynowanie i opracowywanie materiałów wydawniczych promujących historię i dorobek Policji;
9)    propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych oraz budowanie tożsamości formacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku społecznego Policji w zakresie upowszechniania i popularyzacji historii i tradycji Policji, w szczególności:
a)    koordynowanie i organizowanie spotkań, seminariów, konferencji,
b)    opracowywanie materiałów informacyjnych oraz wystąpień okolicznościowych dla Komendanta Głównego Policji i jego zastępców,
c)    koordynowanie i przygotowywanie nagrań i materiałów informacyjnych,
d)    prowadzenie strony internetowej biura i współpraca z mediami w zakresie problematyki historii i tradycji Policji,
e)    opracowywanie artykułów prasowych,
f)    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodkach lub placówkach dydaktyczno-wychowawczych,
g)    identyfikowanie partnerów do długofalowej współpracy przy realizacji zadań związanych
z działaniami edukacyjnymi organizowanymi w ramach biura,
h)    inicjowanie i kształtowanie dobrych praktyk podnoszących efektywność działań z zakresu historii i tradycji Policji w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji,
i)    współdziałanie w procesie opracowywania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki historii i tradycji Policji oraz propagowania postaw prospołecznych,
j)    nadzór nad zbiorami historycznymi Komendy Głównej Policji i przedmiotami o charakterze historycznym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
k)    koordynowanie i opracowywanie merytoryczne przedmiotów o charakterze historycznym, pozostających w zbiorach historycznych Komendy Głównej Policji,
l)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencyjnych zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji,
m)    prowadzenie księgi wpływu zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji,
n)    prowadzenie szczegółowej gospodarki zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji, a także uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych,
o)    gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie dokumentacji i materiałów audiowizualnych, także w postaci cyfrowej, w tym m.in.: cyfrowych kopii zabytków, filmów
i nagrań audio,
p)    opracowywanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej,
q)    pozyskiwanie i gromadzenie przedmiotów o charakterze historycznym,
r)    koordynowanie i organizowanie wystaw okolicznościowych o charakterze historycznym,
s)    opracowywanie scenariuszy wystaw i ekspozycji czasowych organizowanych przez biuro,
t)    nawiązywanie współpracy z rodzinami funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz gromadzenie relacji i pamiątek z okresu funkcjonowania Policji Państwowej,
u)    współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz muzeami i archiwami, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa,
v)    upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji procedur związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów historycznych, pozostających w merytorycznym zarządzie Policji oraz  prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
w)    digitalizowanie i katalogowanie zbiorów historycznych Komendy Głównej Policji,
x)    aktualizowanie danych o przedmiotach mających znaczenie historyczne dla Policji.

 

Powrót na górę strony